ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI I INSTYTUCJACH POMOCNICZYCH
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w administracji sądowej i instytucjach wspomagających wymiar sprawiedliwości (np. prokuratura, policja, organy ochrony prawnej). Studia dostarczają słuchaczom niezbędny zasób wiedzy z podstawowych gałęzi prawa oraz z zakresu zarządzania i organizacji pracy, przydatną zawodowo.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia adresowane są zarówno do osób, które pragną rozpocząć pracę w wymiarze sprawiedliwości i jednostkach pomocniczych na stanowiskach urzędniczych, jaki i do pracowników tych instytucji ukierunkowanych na awans zawodowy, wymagający rozwoju kompetencji w zakresie prawa, organizacji i zarządzania.

W planie studiów, m.in.:
☑️ Ustój władzy sądowniczej w Polsce
☑️ Struktura organizacyjna oraz zadania organów wymiaru sprawiedliwości i jednostek pomocniczych
☑️ Dostęp do informacji publicznej, obieg informacji oraz ochrona danych osobowych
☑️ Podstawy prawoznawstwa
☑️ Podstawy prawa cywilnego
☑️ Podstawy prawa karnego
☑️ Podstawy postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych
☑️ Status pracownika sądu i prokuratury
☑️ Nowoczesne zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i jednostkach pomocniczych
☑️ Zarządzanie zasobami ludzkimi
☑️ Kontrola zarządcza w organach wymiaru sprawiedliwości
☑️ Informatyzacja w wymiarze sprawiedliwości
☑️ Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
☑️ Budowa zespołu i przywództwo
☑️ Finanse publiczne i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwenci nabywają umiejętności wymagane do zajmowania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych w organach sądowych i pomocniczych. Są to umiejętności obejmujące: prace kancelaryjno-biurowe w sądzie i prokuraturze, umiejętności pracy zespołowej, zarządzania i organizacji pracy własnej i członków zespołu w przypadku stanowisk kierowniczych.

Kierownik studiów:
Dr Anna Juryk
E-mail: anna.juryk@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji