ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: administracji samorządowej, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania i kontroli w administracji publicznej. Ich celem jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na doświadczeniu teoretyków i praktyków.

Adresaci:
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

W planie studiów, m. in.:
☑️ Podstawy prawa konstytucyjnego RP
☑️ Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
☑️ Ustrój prawny samorządu terytorialnego
☑️ Status prawny pracowników samorządowych
☑️ Podstawy organizacji i zarządzania
☑️ Zarządzanie ryzykiem
☑️ Prawo zamówień publicznych
☑️ Partnerstwo publiczno-prywatne
☑️ Podstawy marketingu
☑️ Europejskie systemy władzy lokalnej
☑️ Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
☑️ Fundusze strukturalne UE i programowanie rozwoju
☑️ Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
☑️ Zarządzanie gospodarką lokalną
☑️ Nowoczesna administracja samorządowa
☑️ Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności studentów do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Małgorzata Kmak, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
E-mail: malgorzata.kmak@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

 

Więcej informacji