ADMINISTRACJA - STUDIA I STOPNIA
Studia 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Cel studiów: 

Studia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki.

W toku studiów student:

☑️ uzyskuje wiedzę w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych, terminologii z ich zakresu, o stosowanych w tych naukach metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych;
☑️ uzyskuje zaawansowaną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;
☑️ kształtuje świadomą percepcję, umiejętności analizy oraz interpretowania zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz administracji jak i relacji administracji z państwem, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;
☑️ uzyskuje umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm i reguł etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce;
☑️ kształtuje świadomość samodzielnego uzupełniania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności, odgrywania rozmaitych ról obywatelskich, uczestniczenia w konstruowaniu projektów aktywności obywatelskiej, konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, respektowania różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, bycia promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.

Sylwetka absolwenta
Studenci na kierunku administracja uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Absolwent studiów na kierunku administracja rozumie, posiada i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, jak również wiedzy na temat fundamentalnych instytucji ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i prawnych. 

Więcej informacji

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2020
Termin rejestracji elektronicznej do
20-08-2020
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
25-08-2020
Limit miejsc
85

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2020
Termin rejestracji elektronicznej do
10-09-2020
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
15-09-2020
Limit miejsc
70