ADMINISTRACJA - STUDIA II STOPNIA
Studia 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Cel studiów: 

Studia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki.

W toku studiów student:

☑️ uzyskuje zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, w tym o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych;
☑️ zdobywa rozszerzoną wiedzę o stosowanej metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych, pozwalających opisywać zjawiska i procesy zachodzące z udziałem administracji publicznej, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;
☑️ uzyskuje zaawansowaną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;
☑️ zdobywa umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, w tym w ramach wielu rodzajów aktywności związanych z zawodem.

Sylwetka absolwenta

Studenci na kierunku administracja nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski, potrafią działać z innymi i dla innych; uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Studia drugiego stopnia z zakresu administracji poprzez odwoływanie się do wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, socjologii czy innych nauk społecznych pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań. Pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych usytuowanych na płaszczyźnie szeroko rozumianej administracji.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja zdobywa wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwalają na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z administracją, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym.

Więcej informacji

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2020
Termin rejestracji elektronicznej do
18-09-2020
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21-09-2020
Limit miejsc
60

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2020
Termin rejestracji elektronicznej do
28-09-2020
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
30-09-2020
Limit miejsc
90