Zespół badawczy realizujący projekt pn. „Analiza ewolucji ustrojowej państw o długiej tradycji demokratycznej”

Podstawa prawna funkcjonowania ww. Zespołu - Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Kierownik: dr Małgorzata Kmak

Członkowie:

  • prof. dr hab. Andrzej Piasecki,
  • dr Agata Nodżak
  • dr hab. Łukasz Zweiffel, prof. UP
  • prof. dr hab. Larysa Novak-Kalyayeva - Lwowski Regionalny Instytut Zarządzania Publicznego, Narodowej Akademii Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy
  • dr hab.CanUmutÇiner prof. AU – Instytut Nauk o Polityce i Administracji Publicznej, Uniwersytet w Ankarze
  • Sara Pyrek – studentka Prawa
  • Maksymilian Jarek – student Prawa

Celem zespołu badawczego jest analiza wybranych czynników ewolucji ustrojowej państw o długiej tradycji demokratycznej, wypracowanie modelów dobrych praktyk, a następnie popularyzowanie wypracowanych modelów w krajach w których transformacja ma miejsce (Ukraina, Serbia, inne państwa tzw. „młodej demokracji”).

Planowanym efektem są publikacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zawierające wyniki badań komparatystycznych w zakresie współczesnych ustrojów demokratycznych. Zespół opracuje sylabus złożony z trzech części: przewodnika po polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych analizujących tematykę transformacji ustrojowych, z którymi Instytut Prawa Administracji i Ekonomii nawiąże kontakt i współpracę w zakresie szeroko pojętej wymiany doświadczeń badawczych i wniosków dotyczących metodologii zrealizowanych i podejmowanych badań oraz skuteczności procesu dydaktycznego. Wypracowane zostanie narzędzie dydaktyczne: karta kursu fakultatywnego pn. „Procesy transformacji ustrojowej” zbieżnego z celem badawczym (nazwa kursu – zbieżna z celem badawczym. Ww. kurs w przyszłości zostanie zrealizowany w IPAiE oraz w krajach, gdzie transformacja ustrojowa trwa, np. Ukraina, Serbia (część druga), lub w krajach o systemach hybrydowych jak np. Turcja. Integralną częścią karty kursu będzie zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o szczegółową kwerendę, wykonaną w kraju i ośrodkach zagranicznych.