dr hab. Anna Kalisz, prof. UP

Doktor habilitowany nauk prawnych
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Absolwentka summa cum laude WPiA UMCS. Stypendystka i uczestniczka programów międzynarodowych (USA, Bruksela), uczestniczka projektów i grantów naukowych, absolwentka studiów i kursów podyplomowych (prawa człowieka, mediacje, filozofia), visiting professor uczelni zagranicznych, wykładowca na aplikacji radcowskiej oraz na szkolenich dla sędziów i radców prawnych, a także na kursach dla mediatorów. Recenzentka projektów badawczych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek Rady Konsultacyjnej Środowisk Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury.

Radca prawny, były mediator sądowy – obecnie pracownik V Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA (ekspert od szeroko pojętego prawa europejskiego – w tym prawa Unii Europejskiej oraz europejskiego systemu ochrony praw człowieka).

Zainteresowania naukowe

Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje około 100 publikacji naukowych, które ukazały się zarówno w ramach wiodących publikatorów wydawanych w Polsce (m.in. „Europejski Przegląd Sądowy”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” czy „Principia”), jak i na łamach prestiżowych wydawnictw międzynarodowych (Wolters Kluwer, Peter Lang Publishing, Eleven Publishing).

W pracy naukowej wyraźnie zaznacza się kilka obszarów zainteresowań uwzględniających przede wszystkim zagadnienia: wykładni prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej); praw człowieka (zwłaszcza klauzul generalnych dotyczących praw człowieka i praw podstawowych) oraz alternatywnego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA


Monografie:
- A. Kalisz, Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Difin, Warszawa 2016, ss. 239 (ISBN 978-83-8085-090-3)
- A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej: komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, ss. 234 (ISBN 978-83-64788-05-5) [kierownik projektu i współautor w ramach zadania badawczego - decyzja nr 217908/E-713/S/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.]
- Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, tom I, A. Kalisz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, ss. 298 (978-83-64788-03-1) [recenzja autorstwa J. Kuczera (Uniwersytet Zielonogórski) w: Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2015 nr 5 (27), s. 207-212]
- Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, tom II, A. Kalisz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, ss. 221 (ISBN: 978-83-64788-04-8)
- A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 344 (ISBN: 978-83-26445-83-5)
- A. Kalisz, L. Leszczyński, B. Liżewski, Wykładnia w międzynarodowym prawie praw człowieka i prawie Unii Europejskiej. Model wykładni a odrębności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 228 (ISBN 978-83-77840-60-3)
- A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 292 (ISBN 978-83-7601-593-4)
- A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, ss. 265 (ISBN: 978-83-7526-221-6)


Rozdziały w pracach zbiorowych
2020:
A. Kalisz, A. Chmielarz-Grochal, Realizacja konwencyjnych standardów prawa do sądu przez sądy administracyjne, „Państwo i Prawo”, 2020 nr 1 (ISSN 0031-0980), s. 71-94
2019:
1. A. Kalisz, Reguły systemowe wykładni prawa UE, § 8 rozdział II [w:] L. Leszczyński (red. tomu III), Wykładnia prawa Unii Europejskiej, seria - System prawa Unii Europejskiej (red. serii A. Wróbel), Warszawa 2019, ISBN: 978 – 83 – 8128 – 998 – 6, s. 153 - 172
2. A. Kalisz, Zasady prawa w wykładni prawa UE, § 11 rozdział II [w:] L. Leszczyński (red. tomu III), Wykładnia prawa Unii Europejskiej, seria - System prawa Unii Europejskiej (red. serii A. Wróbel), Warszawa 2019, ISBN: 978 – 83 – 8128 – 998 – 6 s. 204 - 225
3. A. Kalisz, Klauzule generalne w wykładni prawa UE, § 12 rozdział II [w:] L. Leszczyński (red. tomu III), Wykładnia prawa Unii Europejskiej, seria - System prawa Unii Europejskiej (red. serii A. Wróbel), Warszawa 2019, ISBN: 978 – 83 – 8128 – 998 – 6 s. 225 - 244
2018:
4. A. Kalisz, Zasada niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Studium przypadku [w:] M Borski (red.), Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane, Sosnowiec 2018, ISBN: 978 - 83 - 65682 - 78 - 9), s. 43 - 53
2017:
5. A. Kalisz, The Gender Issue in the John Rawls’ Concept of Equality [w:] B. Wojciechowski, T. Bekrycht. K. Cern (red.), The Principle of Equality, Jurysprudencja 8/2017, Łódź 2017 (ISBN 978-83-8088-410-6, e-ISBN 978-83-8088-411-3), s. 79 – 86
[https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/jurysprudencja-8-the-principle-of-equality-as-a-fundamental-norm-in-law-and-political-philosophy/]
6. A. Kalisz, Proces decyzyjny z udziałem mediacji jako element sądowego stosowania prawa [w:] Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, L. Leszczyński, A. Szot (red.), Toruń 2017(ISBN: 978-83-8019), s. 186 -198
7. A. Kalisz, Communication in Legal Decision Making [w:] L. Leszczyński, A. Szot (red.), Discretionary Power of Public Administration - Its Scope and Control, Peter Lang 2017 (ISBN: 978-83-8019-622-3), s. 191 – 199
8. A. Kalisz, Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji [w:] E. Bielak-Jomaa, U. Góral, (red.) Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - aspekty proceduralne, Warszawa 2017 (ISBN:9788381242660), s. 97 – 114
9. A. Kalisz, A. Szot, Komunikacja w procesach decydowania prawnego – zmiana paradygmatu? [w:]] P. Jabłoński, J. Kaczor i M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017 (ISBN: 978-83-65431-85-1), s. 75 - 86 [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=89128&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=]
2016:
10. A. Kalisz, Podejmowanie decyzji kończących spór sądowy. Model sądowy versus mediacyjny [w:] D. Fleszer, A. Rogacka-Łukasik (red.) Studia administracyjne i cywilne, Sosnowiec 2016 (ISBN: 978-83-65682-39-0), s. 507 - 529
11. A. Kalisz, M. Zalewska, Hans Kelsen in a Multicentric (Legal) Word [w:] M. Belov (red.), Global Governance and Its Effects on State and Law, Peter Lang 2016 (ISBN: 978-3-631-67308-9), s. 115 - 128
12. A. Kalisz, Mediation and the European Legal Culture [w:] The Common European Constitutional Culture – Its Sources, Limits and Identity, R. Hauser, M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski (red.), seria Dia-Logos, Peter Lang 2016, (ISBN 978-3-631-65991-5), s. 91 - 98

Artykuły w czasopismach naukowych
2019:
-A. Kalisz, A. Chmielarz-Grochal, Realizacja konwencyjnych standardów prawa do sądu przez sądy administracyjne, „Państwo i Prawo”, 2019 nr – w druku (ISSN 0031-0980)
2018:
-A. Kalisz, Mediator as a Profession Incorporated into the System of Common Courts – Civil Mediation Practice in the Light of Recent Changes/Mediator jako zawód włączony w ustrój sądów powszechnych – praktyka zmian dotyczących mediacji cywilnej [w:] Mediacja w polskim porządku prawnym: doktryna – regulacje prawne – praktyka - Studia Iuridica Lublinensia 2018, t. 27 nr 3 (ISSN: 1731-6375 s. 129-142
-A. Kalisz, Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna, „Państwo i Prawo”, 2018 nr 3, (ISSN 0031-0980), s.19-39
2017:
-A. Kalisz, Idea odpowiedzialności dzielonej za zapewnianie zgodności krajowego porządku prawnego z EKPC w orzekaniu sądowym, „Gubernaculum et Administratio” 2017 nr 1(15) ISSN1730-2889, s. 45-54
-Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości „Przegląd Prawa Publicznego” 2017 nr 7-8, (ISSN: 1896-8996), s. 199 – 204


przed habilitacją:

1. udział w projekcie badawczym pt. „Wykładnia prawa Wspólnot Europejskich dokonywana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe” (grant KBN, projekt badawczy nr 1 H02A03127)

2. kierownik zadania badawczego pt. „Rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej (poszerzanie obszaru mediacji)” - dotacja podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku (decyzja nr 217908/E-713/S/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.).

po habilitacji:

3. udział w zadaniu badawczym pt. „Osoby niepełnosprawne w polskim systemie prawa” realizowanego pod kierunkiem dr. Macieja Borskiego - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku (decyzja MNiSW nr 217908/E-713/S/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.)

4. udział w międzynarodowym projekcie badawczym pt. Constitutional Consciousness as a Remedium for the Crisis and Democracy Deficit in the European Union, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA w ramach współpracy z Centre for the Theory and Philosophy of Human Rights, University of Lodz, Faculty of Law and Administration – Polish-Lithuanian Funding Initiative (decyzja z dnia 25 czerwca 2018 r. nr 2017/27/L/HS5/03245)

5. kierownik zadania badawczego pt. „Bezpieczeństwo publiczne a prawa i wolności jednostki – wspólne wartości i kolizje” (decyzja nr DS/WFH/6063/2018)