dr Beata Pawlica

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Adiunkt w Katedrze Ustroju, Samorządu i Zarządzania

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Magister w zakresie socjologii  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Podyplomowe Studia Gender Studies  - Uniwersytet Warszawski ISNS
 • Podyplomowe Studia Negocjacji i Mediacji – Górnośląska Wyższa Szkoła Wyższa im. Wojciecha Korfantego

Doświadczenie zawodowe

 • Akademia im. Jana Długosza w  Częstochowie;
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych  w  Tychach

Prowadzone przedmioty

 • Wprowadzenie do socjologii
 • Socjologia pracy
 • Negocjacje i mediacje
 • Metody badań społecznych
 • Statystyka

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia problemów społecznych
 • Socjologia i antropologia ciała i płci

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA


Monografie:
Pawlica B., Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach, Tychy 2011
Pawlica B., Szczepański M. S., Śliz A., Potyczki soma i psyche. Elementy socjologii ciała i aktywności fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
Pawlica B., Mechanizmy naznaczania społecznego Socjologiczne studium teoretyczno – empiryczne, Częstochowa 2001.

Redakcje:
Pawlica B., Wiszczun E., Zasępa B. (red.) Aby pomagać lepiej. Diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Wydawnictwo „Harit” Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2011
Pawlica B., Szczepański M.S., Śliz A., Zarębska-Mazan A. (red.), Spieniężone ciało? Szkice antropologiczne i socjologiczne, Tychy 2008
Pawlica B., Szczepański M.S., Zarębska-Mazan A. (red.) Pokusy piękna i urody. Rynek chirurgii plastycznej w oglądzie socjologicznym, Tychy 2007.
Razem i osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku. Przypadek Bielska – Białej, Częstochowy, Katowic, Opola, (red.) R. Geisler, B. Pawlica, M.S. Szczepański, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Tychy-Częstochowa 2004.
Pawlica B., Szczepański M.S. (red.), Dar życia i jego społeczny kontekst. Zabiegi transplantologiczne w społecznej świadomości, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2003.
Pawlica B., Szczepański M.S., Wagner I., (red.) Polska szkoła: szkoła i system edukacyjny w procesie przemian. Zapis dekady transformacji, Częstochowa – Katowice 2000
Pawlica B., Szczepański M.S., Wagner I. (red.), System edukacyjny w procesie przemian w latach 1989 – 1996 Wyzwania, konteksty i prognozy socjopedagogiczne, WSP Częstochowa 1997.


Pawlica B. Mobilne społeczeństwo sieciowe – przesłanki dla polski [w:] Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych (red.) E. Kacperska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019.
Pawlica B., Częstochowscy seniorzy w społecznej przestrzeni miasta [w:] Zeszyty Naukowe – nr 3/2016(22) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
Pawlica B. Actual problems of health and social work, [w:] Proceedings for the 10th Anniversary of Establishment of St.Cyryl and Methodius Institute of St. Elizabeth University of Helth and Social Work in Partizanske, Bratyslava 2019
Pawlica B., Woźniak-Krakowian A., Małżeństwo i rodzina w czasach płynnej nowoczesności. Próba socjologicznego portretu, [w:] Migracje rodziców. Problem społeczno-wychowawczy w Unii Europejskiej, (red.) D. Marzec, B. Zajęcka, E. Karpuszenko, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, Warszawa 2015.
Pawlica B. Gębuś D., Widawska E. Wieczorek Z. , Wysocka E., Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla rodziców, Katowice-Częstochowa 2015
Pawlica B. Gębuś D., Widawska E. Wieczorek Z. , Wysocka E., Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli, Katowice-Częstochowa 2015
Pawlica B. Gębuś D., Widawska E. Wieczorek Z. , Wysocka E., Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców, Katowice-Częstochowa 2015
Pawlica B. Gębuś D., Widawska E. Wieczorek Z. , Wysocka E., Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów, Katowice-Częstochowa 2015
Pawlica B. Gębuś D., Widawska E. Wieczorek Z. , Wysocka E., Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Pawlica B., Oblicza polskiego ubóstwa. Percepcja własnej sytuacji życiowej przez beneficjentów Banku Żywności w Częstochowie [w:] Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat (red.) M. Kostka-Szymańska, A. Siudem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013
Pawlica B., Teorie funkcjonalne [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
Pawlica B., Od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014
Hasło Szkolnictwo opracowane dla Encyklopedii Województwa Śląskiego. Informacja pod linkiem http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
Pawlica B., Woźniak-Krakowian A., Uzależnienia behawioralne związane z kultem ciała. Behavioral addiction associated with the cult of the body[w: ]Zdravotnictvo a socialni prace, vedecky casopis, rocnik 8, 2013 Supplementum, cislo1-2, Praha - Presov – Bratislava – Plzen,
Pawlica B. The feeling of health and medical care in polish seniors opinions [w:] vdecký časopis Zdravotnictvo a Socialna Praca. 20149/cislo 4,
Pawlica B., Woźniak-Krakowian B. Quality of life of social workers [w:] vdecký časopis Zdravotnictvo a Socialna Praca. 2014/ 9/ćislo4, s. 199-200
Pawlica B., Oblicza polskiego ubóstwa. Percepcja własnej sytuacji życiowej przez beneficjentów Banku Żywności w Częstochowie [w;] Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat (red.) M. Kostka-Szymańska, A. Siudem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Lublin 2013
Pawlica B. Od społeczności lokalnej do zbiorowości terytorialnej. Teoretyczne refleksje socjologa, [w;] Samorząd terytorialny. Zasady – Finanse – Marketing, (red.) M. Stych, Oficyna Wydawnicza „Edytor”; Częstochowa 2013.
Pawlica B., Społeczno-demograficzny portret badanych osób [w:] Zjawiska bezdomności w społecznej przestrzeni miasta Częstochowa, (red.) M. Mirowska, Gmina Miasto Częstochowa,, Częstochowa 2013.
Pawlica B., Instytucjonalna pomoc częstochowskim bezdomnym w opiniach bezdomnych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz zatrudnionych i wolontariuszy częstochowskich organizacji non profit [w:] Zjawiska bezdomności w społecznej przestrzeni miasta Częstochowa, (red.) M. Mirowska, Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa 2013.
Pawlica B. Opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniach [w:] Zjawiska bezdomności w społecznej przestrzeni miasta Częstochowa. (red.) M. Mirowska, Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa 2013.
Pawlica B., Od społeczności lokalnej do zbiorowości [w:] Samorząd terytorialny. Zasady-Finanse-Marketing (red.) Marek Stych, Oficyna Wydawnicza Edytor, Częstochowa-Tczew 2013.
Pawlica B., Realizacja praw socjalnych a działalność organizacji pozarządowych. Perspektywa socjologiczna [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Pawlica B., Fetysz czy kapitał? Ciało w percepcji klientów siłowni i klubów fitness [w:] Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 36/2012.
Pawlica B., Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego [w:] Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, (red.) M.S. Szczepański, G.Gawron, P. Rojek-Adamek, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach, Tychy 2011.
Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W., Pawlica B., Polska młodzież: między normą a patologią. Próba socjologicznego portretu zjawisk patologicznych okresu transformacji, [w:] Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, D. Twarkowska (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2011.
Pawlica B., Opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystanych w badaniach, [w:] Aby pomagać lepiej. Diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, (red.), B. Pawlica, E. Wiszczun. B. Zasępa Wydawnictwo „Harit” Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2011
Pawlica B., Funkcjonowanie dzieci w rodzinach beneficjentów Banku Żywności w Częstochowie, [w:] Aby pomagać lepiej. Diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, (red.), B. Pawlica, E. Wiszczun. B. Zasępa Wydawnictwo „Harit” Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2011.
Pawlica B., Próby poprawienia swojej sytuacji życiowej przez beneficjentów materialnej pomocy społecznej, [w:] Aby pomagać lepiej. Diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, (red.) B. Pawlica, E. Wiszczun. B. Zasępa Wydawnictwo „Harit” Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2011.
Pawlica B., Działalność Banku Żywności w Częstochowie w opiniach jego klientów, [w:] Aby pomagać lepiej. Diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, (red.) B. Pawlica, E. Wiszczun. B. Zasępa Wydawni ctwo „Harit” Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2011.
Pawlica B., Wykluczenie społeczne i rzeczowa pomoc żywnościowa w opiniach pracowników socjalnych i darczyńców [w:] Aby pomagać lepiej. Diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, (red.) B. Pawlica, E. Wiszczun. B. Zasępa Wydawnictwo „Harit” Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2011.
Pawlica B., Kanony piękna i urody. Perspektywa społeczno-kulturowa [w:] Widzenie dzieła sztuki. Percepcja i interpretacja. Materiały z Ogólnopolskiej konferencji Naukowo-Metodycznej 7. Triennale Sztuki sacrum,. (red.) J. Matyja Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa 2010, ISBN 978-83-7585-100-7, s.129-138.
Pawlica B., Rojek-Adamek P., Mówiona historia socjalistycznego miasta. Tychy w zbiorowej pamięci Tyszan, STUDIA SOCIOLOGICA, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, NR 20.
Pawlica B., Widawska E., Civil activity education one of the fundamental assignments of educational systems w: Розвитокміжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонськогопроцесу: Матеріали міжнародної науково-практично конференції, Ялта (5-7 березня 2009 року). - Ялта: РВНЗ КГУ. - Ч. 3. - c.65-68
Pawlica B., Old Age as Stigma, [w:] D. Marzec, B. Kraus, A. Żilova, (ed.), Between theory and practice – a modern view on the social work, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 2009.
Pawlica B., Woźniak – Krakowian A., Przemoc wewnątrzrodzinna i jej wybrane konsekwencje dla dzieci i młodzieży, [w:] Problemy marginalizacji dzieci i młodzieży (red.), A. Woźniak-Krakowian, E. Napora, I. Gomółka-Walaszek, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 2009.

Pawlica B., Woźniak – Krakowian A., Wybrane przejawy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży [w:] Problemy marginalizacji dzieci i młodzieży, (red.) A. Woźniak-Krakowian, E. Napora, I. Gomółka-Walaszek, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 2009.
Pawlica B., Szczepański M.S., Homo Viator. Transplantacje w społecznej świadomości, „Nauka i Biznes” 2009 Nr 19.
Pawlica B., Zarębska-Mazan A., W pogoni za sztuczną urodą [w:] Kultura w Europie: od tradycji do zjawisk współczesnych. Refleksje socjologiczne, (red.) K. Izdebska, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 2009.
Pawlica B., Fragile capital. Human body and its significance in modern man’s life, [w:] Tradicie a inovacie vo vychove a vzdelavani modernej generacie ucitelov, Cz. II Socialna, specialna a licebna pedagogika. Zbornik referatov z medzinarodnej vedeckeij konferencie (red.) I. Krupova, B. Akimjakova, Institut Juraja Palesa v Levoci 2009
Pawlica B. Szczepański M.S., Trajektorie losów kobiecych w okresie transformacji. Spojrzenie niefeministyczne [w:] Pulapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym, (red.) K. Piątek, A. Barabasz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 2009.
Pawlica B. Widawska E., Dyskretny urok konsumpcji. Wolny wybór w wolnym czasie?, [w:] Homo Creator czy Homo Ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, (red.) Muszyński W., Sokołowski M., Toruń 2008.
Pawlica B., Widawska E., Zwykłe ciało to za mało …. Medialne wizerunki kobiet i mężczyzn [w:] Media i Społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, (red.) M. Sokołowski, Toruń 2008.
Pawlica B., Szczepański M.S., Zarębska-Mazan A. Słowo o ciele i atrakcyjności człowieka –preliminaria: [w] Pokusy piękna i urody. Rynek chirurgii plastycznej w oglądzie socjologicznym (red.) B, Pawlica, M. S. Szczepański, A. Zarębska-Mazan, Tychy 2007.
Pawlica B., Gawron G. „Nota metodologiczna. Portret zbiorowości badanych” [w:] Pokusy piękna i urody. Rynek chirurgii plastycznej w oglądzie socjologicznym (red.) Beata Pawlica, Marek S. Szczepański, Agnieszka Zarębska-Mazan, Tychy 2007.
Pawlica B., „Ciało i jego metamorfozy. Kanony piękna i urody w perspektywie długiego trwania” [w:] Pokusy piękna i urody. Rynek chirurgii plastycznej w oglądzie socjologicznym (red.) Beata Pawlica, Marek S. Szczepański, Agnieszka Zarębska-Mazan, Tychy 2007.
Pawlica B., Widawska E., „Teleobecność - W objęciach nieśmiałego olbrzyma [w:] (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje (red.) M. Sokołowski, Olsztyn 2007.
Pawlica B., Widawska E., Współczesne formy dyscyplinowania ciała [w:] Dylematy tożsamości. Stare i nowe konteksty socjalizacji, (red.) Z. Pucek, Kraków 2007.
Pawlica B., Rojek-Adamek P. Społeczno-ekonomiczna sytuacja mieszkanek województwa śląskiego w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Równi i równiejsi. Zwycięzcy i przegrani. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, (red.) E. Jurczyńska-McCluskey, M.S. Szczepańskiego, Z. Zagały, Tychy-Bielsko-Biała 2006.
Pawlica B., Skorupa A. i in., „Analgosedacja chorych w Oddziałach intensywnej terapii”, Anestezjologia Intensywna Terapia 2006/4.
Pawlica B., Widawska E., Podręczny zasób wiedzy a wielokulturowość, [w:] Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, (red.) S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, Poznań-Rzeszów 2006, wersja elektroniczna (płyta CD w książce),
Pawlica B., Widawska E., Socjalizujące funkcje reality show, [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, (red.) M. Sokołowski, Olsztyn 2005.
Pawlica B., Widawska E., Rola instytucji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich [w:] Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, (red.) M.S. Szczepański, A. Śliz, Tychy-Opole 2004.
Pawlica B., Szczepański M.S., Województwo śląskie. Między społecznym eskapizmem a kooperacją, [w:] Razem i osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku. Przypadek Bielska – Białej, Częstochowy, Katowic, Opola, (red.) R. Geisler, B. Pawlica, M.S. Szczepański, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Tychy-Częstochowa 2004.
Pawlica B., Zarębska– Mazan A., Mieszkańcy województwa śląskiego o swoich związkach z nowym województwem [w:] Razem i osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku. Przypadek Bielska – Białej, Częstochowy, Katowic, Opola, (red.) R. Geisler, B. Pawlica, M.S. Szczepański, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Tychy-Częstochowa 2004
Pawlica B., Widawska E., Człowiek epoki Alana M. Turinga, [w:] Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, (red.) M. Sokołowski, Oficyna Wydawnicza „Kastalia’, Olsztyn 2004.
Pawlica B.. Szczepański M.S., Lekarz nowoczesny. Próba portretu socjologicznego, Pro Medico. Biuletyn Informacyjny Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, 2004/111.
Pawlica B., Niepełnosprawni w socjologicznej perspektywie, [w:] Z zagadnień pedagogiki specjalnej (red.) A. Siedlaczek – Szwed, Częstochowa 2004.
Szczepanski M. S., Pawlica B., Dar zycia i jego społeczny kontekst. Zabiegi transplantacyjne w społecznej świadomości [w:] Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Kawartalnik Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów Grudzień 2004, Tom 1, Numer 4
Szczepanski M. S., Pawlica B., Zabiegi transplantologiczne i opinia publiczna: rejestr społecznych wątpliwości. [w:] Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Kawartalnik Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów Grudzień 2004, Tom 1, Numer 4
Pawlica B., Widawska E., Dzisiejszy student przyszłym uczestnikiem rynku pracy [w:] Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka. Człowiek w sytuacji przełomu, (red.) R. Derbis, Wydawnictwo WSP Częstochowa 2003.
Pawlica B. Szczepański M. S. Rojek-Adamek P. Sikora M., Za czy przeciw? Mieszkańcy województwa śląskiego wobec problemu transplantacji [w:] Dar życia i jego społeczny kontekst. Zabiegi transplantologiczne w społecznej świadomości (red.) B. Pawlica, M.S. Szczepański, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2003.
Pawlica B., Społeczno – demograficzna charakterystyka badanych [w:] Dar życia i jego społeczny kontekst. Zabiegi transplantologiczne w społecznej świadomości (red.) B. Pawlica, M.S. Szczepański, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach Tychy 2003.
Pawlica B., Szczepański M.S. (red.), Dar życia i jego społeczny kontekst. Zabiegi transplantologiczne w społecznej świadomości, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2003.
Pawlica B., Społeczne funkcjonowanie osób z rozszczepami w obrębie twarzy i szczęk. Refleksje socjologa [w:] Wybrane zagadnienie pedagogiki specjalnej (red.) A. Siedlaczek – Szwed, Wydawnictwo WSP Częstochowa, Częstochowa 2002.
Pawlica B., Zachowania patologiczne młodzieży. Próba socjologicznej egzemplifikacji [w:] Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze, (red.) A. Siedlaczek – Szwed, I. Wagner, Wydawnictwo WSP Częstochowa 2002
Pawlica B., Wagner I., Częstochowianie o ekonomicznych barierach w edukowaniu swoich dzieci, w: Polska szkoła: edukacja a rozwój lokalny i regionalny, (red.) D. Czakon, J. Kosmala, M.S. Szczepański, Częstochowa – Katowice 2001
Pawlica B., Widawska E., Homo online – nomad XXI wieku, Edukacja i Dialog 2001/4
Pawlica B., Widawska E., Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych, Edukacja i Dialog 2001/4
Pawlica B., Wagner I., Częstochowianie o ekonomicznych barierach w edukowaniu swoich dzieci [w]: Polska szkoła: edukacja a rozwój lokalny i regionalny, (red.) D. Czakon, J. Kosmala, M.S. Szczepański, Częstochowa – Katowice 2001
Pawlica B., Szczepański M.S., Woźniak – Krakowian A., Polska młodzież: między normą a patologią społeczną. Próba socjologicznego portretu zjawisk patologicznych, w: Psychopatologia i psychoprofilaktyka (red.)A. Margasiński, B. Zajęcka, Kraków 2000
B. Pawlica, I. Wagner, System edukacyjny w procesie przemian: 1989 – 1999. Refleksje wokół reform edukacji – prognozy socjologiczne Edukacja. Studia. Badania.Innowacje.2000/3
B. Pawlica, R. Geisler, Minirozum i krótkie majty, Edukacja i Dialog 2000/121
Pawlica, A. Woźniak – Krakowian, Przestępczość nieletnich na terenie województwa częstochowskiego w latach1990 – 1996. Psychologiczna i socjologiczna analiza zjawiska w: J. Papież, A. Płukis (red.) Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 1998.
Pawlica B., Woźniak – Krakowian A., Psychologiczna i socjologiczna analiza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie częstochowskim w latach 1990 – 1995 w: Przemoc w rodzinie – diagnoza, orzecnictwo, metody interwencji, (red.) J.M. Stanik, z. Majchrzyk, Katowice 1998
Pawlica B., Wagner I., Recenzja: A. Radziewicz – Winnicki: Tradition and Reality in Educational Etnografy of Post – Communism Poland (Essays in Sociology of Education and Social Pedagogy), Frankfurt am Main – Berlin – Nwe York – Paris – Wien 1998, Edukacja 1998
Pawlica B., Woźniak – Krakowian A., Zachowania patologiczna wśród uczniów na terenie szkoły. Próba analizy zjawiska, w: Polska szkoła: między centralizmem a decentralizacją (red.) D. Czakon, J. Kosmala, K. Nowak, M.S. Szczepański, Częstochowa – Katowice 1998
Pawlica B., Wagner I., System edukacyjny w procesie przemian: 1989 – 1996, Częstochowski Biuletyn Oświatowy 1997/2
Pawlica B., Wagner I., System edukacyjny w procesie przemian: 1989 – 1996 (Wyzwania – Konteksty – Prognozy), Częstochowa – Złoty Potok 27 – 28 listopada 1996, Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 1997/3
Pawlica B., Woźniak – Krakowian A., Psychologiczna i socjologiczna analiza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa częstochowskiego w latach 1990 – 1995 w: Psychologia VI (red.) R. Derbis, WSP Częstochowa 1997
Pawlica B., Współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w opinii nauczycieli, [w:] Polska szkoła: między odrzuceniem a admiracją, (red.) A. Rosół, M.S. Szczepański, Częstochowa – Katowice 1997
Pawlica B., Narkomania jako dewiacja społeczna. Próba zastosowania teorii naznaczania społecznego w rozważaniach nad tolerancją, [w:] Tolerancja IV, (red.) A. Rosół, M.S. Szczepański, Częstochowa 1997
Pawlica B., Czakon D., Wokół nerwicy szkolnej [w :] Między przedszkolem a szkołą wyższą. Szkice i studia socjopedagogiczne, (red.) A. Rosół, M.S. Szczepański, WSP Częstochowa 1996
Pawlica B., Rosół A., Nauczyciele akademiccy w opinii studentów [w:] Między przedszkolem a szkołą wyższą. Szkice i studia socjopedagogiczne, (red.) A. Rosół, M.S. Szczepański, WSP Częstochowa 1996.
Pawlica B., O nietolerancji w rodzinie. Przejawy i psychospołeczne uwarunkowania złego traktowania dzieci [w:] Tolerancja III, (red.) A. Rosół, M.S. Szczepański, WSP Częstochowa 1996
Pawlica B., Czakon D., III Tyskie Seminarium Majowe: Przedsiębiorczość w mieście: bariery i korzyści, Polityka Społeczna 1996/9
Pawlica B., Samoocena uczniów w percepcji nauczycieli [w:] Nowoczesna szkoła – nowoczesność w szkole, (red.) A. Rosół, M.S. Szczepański, WSP Częstochowa 1995.


• Establishments of spa treatment in a sociological perspective (Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w socjologicznej perspektywie), Stambuł 10-11. 06. 2019,Istambul University, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
• Współczesne społeczeństwo sieciowe. Perspektywa socjologiczna, V Konferencja Naukowa pt. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych 10.10.2019r. Kociszew Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
• „Od schabowego do sushi. Współczesne zwyczaje żywieniowe Polaków”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Historia diety i kultury odżywania (2), Wrocław 16-17 listopada 2018
• „Wykluczenie społeczne polskich rodzin w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Refleksje socjologa”. XXII Cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Zrównoważony rozwój Społeczno-Gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, 11.06.2018r. Kraków-Nitra. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze.
• Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Zagrożenia – Wyzwania – Koncepcje, konferencja krajowa, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 8-9. 06. 2017, Alfabet strachów seniora. Rozważania wokół bezpieczeństwa socjalnego.
• 72-nd Scientific-Technical Conference of the Professor and Teaching Staff, Research Workers, Young Scientists, Posgraduate and Students, O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications, Odessa 13-15. 12. 2017, Digitaries and others. Mobile network society from the sociological perspective
• ALFABET STRACHÓW POLSKIEGO SENIORA , 4XIV. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Zdravotnícke a sociálne problémy regiónov v 21. storočí“, 19. – 20. október 2018, Bratysława.
• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Ústav VŠZaSP sv. Alžbety sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom v spolupráci s Komorou sestier a pôrodných asistentiek hornonitrianskeho regiónu a Komorou sociálnych pracovníkov hornonitrianskeho regiónu a Mesto Partizánske a mesto Bojnice
• XI.V edecko-odborna konferencia s medzinarodnou ucastou na temu „Zdravornicke, socialne, ekonomice a pravne problemy marginalizowanych Skupin; Presov 23-24 październik 2015r. organizowana przez Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., BratislavaaÚstav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Wystąpienie pt. The old age in the perception of Polish seniors. Trying to sociological portrait (Starość w percepcji polskich seniorów. Próba socjologicznego portretu)
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Sopot 15-16 październik 2015; organizowana przez Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytet Opolski, wystąpienie pt. „Męskość, kobiecość, starość w kontekście jakości życia.
• B. Pawlica, A. Woźniak-Krakowian, Praca zawodowa jako wymiar jakości życia współczesnych Polaków. Psychospołeczna analiza problemu; Międzynarodowa Konferencja Naukowa UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ – WSPÓŁCZESNE KONOTACJE Kraków, 29-30 maja 2014 r.
• B. Pawlica, Niewolnicy własnych dzieci. Próba portretu współczesnej rodziny polskiej, Międzynarodowa Konferencje, „TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY“,Žilina 9.9.2014r.ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE , FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Katedra Pedagogických Štúdií, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií, UNIWERSYTET OPOLSKI Instytut Studiów Edukacyjnych
• B. Pawlica, The feeling of health and medical care in Polish seniors opinions„Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie“, 24. – 25. októbra 2014 v Prešov
• IX. vedecko-odbornu konferenciu s medzinarodnou ucast’ou „Civilizacne ochocenia a ich vplyv na kalitu zivota, zdravia a socialno-ekonomicku oblast”, 25-26. 10. 2013 Presov, wystąpienie pt. Uzależnienia behawioralne związane z kultem ciała (współautor) A. Woźniak-Krakowian)
• „Cielesne inponderabilia częstochowskich gimnazjalistów” Konferencja Naukowa „Zagrożenia behawioralne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 13. 12. 2013r. (7 pkt. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)
• VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”, 11-12. 10. 2012r., Zawady k. Częstochowy, tytuł Wystąpienia „Kloszardzi los. Wybrane aspekty funkcjonowania częstochowskich bezdomnych’.
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, tytuł wystąpienia: „Realizacja praw socjalnych a działalność organizacji pozarządowych”, Warszawa (Sejm), 18-19 kwietnia 2011r.
• I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Zrozumieć człowieka – zrozumieć świat”, tytuł wystąpienia: „Percepcja własnej sytuacji życiowej przez beneficjentów Banku Żywności w Częstochowie”, 27-29 września 2011 r, w Lublinie. Organizowana przez Instytut Psychologii UMCS, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. W. Łomonosowa w Moskwie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Lubelski Urząd Wojewódzki
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesności, tytuł wystąpienia: Fetysz czy kapitał? Ciało w percepcji klientów siłowni i klubów fitness, Wrocław 31.05.2010 – 01.06.2010.
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. Wartości w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie , tytuł wystąpienia: Być fit w czasie wolnym. Siłownia sposobem na zdrowie, kondycję i młodość?, Olsztyn 07.10.2010.Zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego , tytuł wystąpienia: Między chorobą, cierpieniem i śmiercią. Refleksje tanatologiczne, , Dom Lekarza w Katowicach, 7.04.2009r.
• V Festiwal Nauki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, tytuł wystąpienia: Homo viator. Transplantacje w społecznej świadomości, , Dąbrowa Górnicza, 23. 03. 2009r.
• VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia różnych grup społecznych, tytuł wystąpienia: Klienci cielesnych świątyń. Próba socjologicznego portretu, Częstochowa – Złoty Potok 24-25. 09. 2009r.
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Tracdicie a inovacie vo vychove a vzdelavani modernej generacie ucitel’ov, tytuł wystąpienia: Fragile capital. Human body and its significance in modern man’s life Levoca (Słowacja) 26-27. 11. 2009r.
• Społeczno-obyczajowe, etyczne i psychologiczne aspekty transplantacji. Obdarowani życiem. Transplantacje w oglądzie socjologa: Akademia Jana Długosza: Częstochowa, 2 kwietnia 2008 (Marek Szczepański – współautorka).
• Ciało jako kapitał. Renta urody czy tunika Nessosa? WSZiNS Tychy, 16. 04. 2008(współautor M.S. Szczepański, A. Zarębska-Mazan)
• Zdjęcia rodzinne i puszcza pszczyńska. Pamięć społeczna tyszan. Tychy 9.05.2008 (współautorzy: M.S. Szczepański, Szczepański. Geisler, P. Rojek-Adamek), WSZiNS Tychy, XVII Seminarium Majowe, „Tyszanie i ich pamięć społeczna”
• Dyskretny urok konsumpcji. Wolny wybór w wolnym czasie? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Homo Creator czy Homo Ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, 15-16. 05. 2008r.
• Mówiona historia socjalistycznego miasta. Tychy w zbiorowej pamięci Tyszan, Uniwersytet Szczeciński, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Enklawy życia społecznego”, 21-22. 10.2008.,
• Zwykłe ciało to za mało … Medialne wizerunki mężczyzn i kobiet (współautor E. Widawska), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Media i społeczeństwo”. Nowe strategie komunikacyjne: stan obecny i perspektywy rozwoju.
• Trajektorie losów kobiecych w okresie transformacji. Spojrzenie niefeministyczne (współautor M.S. Szczepański), Seminarium Naukowe pt. „Pułapki ponowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym” organizowana przez Katedrę Socjologii Akademia Techniczno-humanistycznej w Bielsku Białej 22.11.2008r.
• II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Jakość życia – od wykluczonych do elity Częstochowa 14-15. 05. 2007; tytuł wystąpienia: „Przebrani w swoje ciała. Rola wyglądu zewnętrznego w życiu współczesnego człowieka (współautor A. Zarębska-Mazan)
• VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo Kraków 28-29. 05. 2007. ; tytuł wystąpienia: „Współczesne formy dyscyplinowania ciała” (współautor E. Widawska)
• Wystąpienie w panelu zorganizowanym przez Studenckie Koło Badań Społecznych podczas V Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie” pt. „Wszyscy jesteśmy kobietami” – kobieta w obliczu różnych kultur Częstochowa 16.05.2007; tytuł wystąpienia „Kobiety i religie”
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Media – Kultura – Edukacja. Na pograniczu narodów i kultur. Tradycje – doświadczenia – perspektywy. Rzeszów 8 – 10. 10. 2007; tytuł wystąpienia: „Cienka czerwona linia. Pomiędzy ekshibicjonizmem ekshibicjonizmem prywatnością” (współautor E. Widawska)
• Ogólnopolskie Seminarium Naukowe organizowane przez Katedrę Socjologii, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pt. (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Olsztyn 25 – 26. 10. 2007; tytuł wystąpienia: „Teleobecność. W objęciach nieśmiałego olbrzyma” (współautor E. Widawska0
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie pt. Retoryka ciała/cielesności we współczesnym dyskursie publicznym, Pobierowo 7 – 8 grudnia 2007; tytuł wystąpienia :”Ciało mówi kim jestem – relacja z badań empirycznych” (współautor A. Zarębska-Mazan)
• II Ogólnopolska Konferencja Socjologiczna z cyklu „Zrozumieć Społeczeństwo” „Kultura Europy – Europa Kultur” organizowana przez Katedrę Socjologii Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie 22-23. 11.2006r., tytuł wystąpienia: Pokusy piękna i urody – moda czy konieczność? (współautor A. Zarębska-Mazan)
• Sympozjum Naukowe organizowane przez Zakład Pracy Socjalnej AJD Częstochowa 12.12.2006, tytuł wystąpienia. Starość jako piętno Konferencja organizowana przez Katedrę Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychy, Katedra Socjologii Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 12-13.05.2005 r., pt. Równi i równiejsi. Struktury społeczne w transformującej się Polsce na tle innych społeczeństw europejskich i amerykańskich, tytuł referatu Mieszkanki województwa śląskiego jako grupa mniejszościowa (współautorka Paulina Rojek-Adamek)
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych organizowana przez Katedrę Socjologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 27-28 10, 2005r., pt. U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze i cywilizacji XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, tytuł referatu Socjalizujące funkcje reality show (współautorka Edyta Widawska)
• 03. 04. 2004 Konferencja pt. ”Prawo i medycyna. Etyczne i prawne aspekty transplantacji tkanek i narządów.” Konferencja organizowana przez Samorząd studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wystąpienie pt. Mieszkańcy województwa śląskiego wobec problemu transplantacji (współautor M. Sikora).
• 09. 2004 (Licheń) konferencja pt. Transplantacja w świetle nauki Kościoła. Wystąpienie pt. Mieszkańcy województwa śląskiego wobec problemu transplantacji (współautor M.S. Szczepański)
• Rzeszów, 26 – 29. 09. 2004 konferencja pt. „Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie mięzykulturowe.” Konferencja organizowana przez Instytut Pedagogiki , Zakład Edukacyjnych Zastosowań Informacyjnych,. Wystąpienie pt. Podręczny zasób wiedzy a wielokulturowość (współautor E. widawska)
• 21 – 22. 10. 2004, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych”. Konferencja organizowana przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, wystąpienie pt. „ Człowiek epoki Alana Turinga (współautor E. Widawska)
• 23. 10 2004. Sympozjum organizowane przez Śląską Izbę Lekarską pt. Transplantacja darem dla bliźniego. Wystąpienie pt. Dar życia i jego społeczny konteksy. Transplantacje w zbiorowej świadomości (współautor M.S. Szczepański)
• 20 – 21. 03. 2003 Opolskie Seminarium Socjologiczne organizowane przez Zakład Socjologii Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Katedrze Socjologii UO oraz Katedrę Socjologii WSZiNS w Tychach pt. Cnoty i instytucje obywatelskie w społecznościach lokalnych i regionalnych. wystąpienie pt. Rola instytucji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich (współautor E. Widawska)
• Konferencja zorganizowana przez Śląskie Centrum chorób Serca w Zabrzu z okazji V Europejskiego Dnia dawców Organów i transplantacji, wystąpienie pt. Zabiegi transplantacyjne w społecznej świadomości (przypadek województwa śląskiego)
• 26. 11. 2003 VII Seminarium Naukowe Zakładu Socjologii WSP w Częstochowie wystąpienie pt. Reforma administracyjna z 1999 roku w opinii częstochowskich elit (współautor A. Rosół)
• 11 – 12 . 03. 2002 Konferencja organizowana przez Zakład Psychologii Rodziny i Rozwoju Człowieka w Instytucie Psychologii UŁ oraz przez Wyższą Szkołę informatyki w Łodzi pt. Psychologia w służbie rodziny. Referat pt.”To samo łóżko różne sny? Małżonkowie o sobie i wzajemnych oczekiwaniach wobec siebie.
• 05. 06. 2002 Konferencja Zakładu Historii i Teorii Wychowania oraz Zakładu Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie pt. Idea wielokulturowości w edukacji. Referat pt. podręczny zasób wiedzy a wielokulturowość.
• 17. 10. 2002 Konferencja Katedry Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach oraz Zakładu Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie pt. Zabiegi transplantacyjne w społecznej świadomości.
• Wiedza o uwarunkowaniach społeczno–kulturowych, regulacjach prawnych i problemach etycznych transplantacji narządów. Referat pt. Za czy przeciw? Mieszkańcy województwa śląskiego wobec problemu transplantacji
• 12 – 14 . 11. 2002 I Międzynarodowa konferencja Instytutu Pedagogiki i Psychologii, Zakładu Psychologii i Zakładu Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Człowiek w sytuacji przełomu. Referat pt. Dzisiejszy student przyszłym uczestnikiem rynku pracy (współautor E. Widawska).


• Kapitał społeczno-kulturowy polskich i tureckich studentów, UP Kraków, BS-776/L/2019
• Współczesne problemy dzieci i młodzieży, UP Kraków, BS-775/L/2019
• „Psychosomatyka i socjologia - problemy, punkty styczne” Projekt badawczy realizowany w AJD Częstochowa GU/WNS/65/2010; kierownik projektu, członek zespołu badawczego
• „Podniesienie poziomu zdolności edukacyjnych i dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach”, projekt edukacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności UDA-POKL /4.1.1/2009; projekt rozpisany na lata 01.07.09 – 31.12.12, współwykonawca
• „Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” projekt badawczy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności;UDA-PKOL.08.01.02-24-014/08-00; projekt rozpisany na lata 04.05.2009 – 29.04.2011, członek zespołu badawczego-współwykonawca
• „Aby pomagać lepiej – diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” , projekt badawczy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności UDA-POKL.07.02.01-24-312/08-00; członek zespołu badawczego-współwykonawca
• „The Nature and Charakcteristic of Discrimination” Czynne uczestnictwo w organizowanym przez Evangelische Hochschule Ludwiksburg w ramach ERASMUS Intensive Program projekcie IP-DISCO for 2009. Prowadzenie warsztatów dla międzynarodowej grupy studentów
• „Naznaczeni cielesnością. Próba refleksji psychologiczno-socjologicznej”. Członek zespołu badawczego w grancie uczelnianym w Akademii im. J. Długosza w Czestochowie GU/WNS/43/2009
• „W zdrowym ciele zdrowy duch? Socjologiczna analiza autokreacji budowania kapitałów ludzkich”, sekretarz naukowy w projekcie pracowników Katedry Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
• „Współczesne substytuty tożsamości człowieka” - członek zespołu w projekcie badawczym w ramach badań własnych Wydziału Pedagogicznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie (GU/WP/31/2007)
• „Ciało jako kapitał” – członek zespołu w projekcie badawczym prowadzonym przez pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
• Social responsibility of firms as an instrument for sustainable stabilization of networks of SME in different regional context. Landkreis Elbe-Elster/ Brandenburg – Berliner Institut fuer Sozialwissenschaftliche Studien, grant UE VS/2005/0498 (grudzień 2005-listopad 2006)
• Pokusy młodości i urody. Farmy piękności oraz rynek chirurgii plastycznej w oglądzie socjologicznym (lata 2005-2006)
• „Kobiety w górnictwie” Projekt zainicjowany przez Dorotę Stasikowską-Woźniak, pełnomocniczkę wojewody śląskiego do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn przy wsparciu Banku Światowego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Śląskie, Centrum Równych Szans, Górniczej Agencji Pracy i Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości, (funkcja okresowy konsultant, prowadzenie zajęć z zakresu przemocy w rodzinie) (październik 2004/ kwiecień2005)
• „Kapitał społeczno – kulturowy w przestrzeni europejskiej na przykładzie Częstochowy”, kierownik grantu GU/WP/42/2005
• „Urząd Miasta Tychy i jego pracownicy – analiza socjologiczna” projekt na zlecenie Urzędu Miasta Tychy , członek zespołu badawczego, przygotowanie części raportu dotyczącej relacji pracowników i komunikacji wewnętrzna Urzędu Miasta (2005)
• UDA-POKL.07.02.01-24-312/08-00 Projekt badawczy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności „Aby pomagać lepiej – diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”; kierownik projektu Norbert Kępiński, członek zespołu badawczego-współwykonawca
• Urząd Miasta Częstochowy wraz z Fundacją Widzialni , projekt innowacyjny w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego pod nazwą „PI Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych".
• Liderzy XXI wieku w Edukacji Dorosłych finansowanego w ramach programu LLL Gruntvig – Projekty Partnerskie 2011-1-IE 1GRU06-03573 5 „Leading in adult education in the 21 st century”, Grundtvig Lifelong Learning Programme. 21.08.2012 – 28.08.12 in Amasaya, Turkey.