O inicjatywie

Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną (CBPDR), utworzone zostało zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.0201-113/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje w strukturze Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Centrum posiada stały skład osobowy, ale współpracuje także z pracownikami wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, praktykami wymiaru sprawiedliwości, systemu zabezpieczenia społecznego, ekonomii społecznej oraz sfery pozarządowej.

 

Skład osobowy CBPDR:

Adiunkci UP:

 1. Dr Elżbieta Maj, członek CBPDR, dyrektor CBPDR,
 2. Dr Marek Stych, członek CBPDR, zastępca dyrektora CBPDR,
 1. Dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, członek CBPDR,
 2. Dr Beata Pawlica, członek CBPDR,
 3. Dr Anna Juryk, członek CBPDR,
 4. Dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, członek CBPDR,
 5. Dr Małgorzata Kmak, członek CBPDR.

Doktoranci UP:

 1. Mgr Izabela Glac, członek CBPDR,
 2. Mgr Wojciech Glac, członek CBPDR,
 3. Mgr Paweł Ostachowski, członek CBPDR.

Studenci UP:

 1. Natalia Maj, członek CBPDR,
 2. Artur Lechowicz, członek CBPDR,
 3. Michał Śliwa, członek CBPDR.

 

Do zakresu działalności CBPDR należy:

 1. Działalność naukowo-badawcza w obszarach:
 • prawna ochrona dziecka (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne
  z rodzinnym, socjalne, karne, kanoniczne, pracy i ubezpieczeń społecznych),
 • prawna ochrona rodziny (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne
  z rodzinnym, socjalne, karne, kanoniczne, pracy i ubezpieczeń społecznych).
 1. Działalność konferencyjna:
 • organizacja konferencji na UP,
 • współorganizacja konferencji zewnętrznych.
 1. Organizacja seminariów eksperckich na UP, w jednostkach organizacyjnych (urzędach i placówkach) zajmujących się ochroną prawną dziecka i rodziny, w organizacjach pozarządowych realizujących w ramach celów statutowych wsparcie dziecka
  i rodziny.
 2. Działalność doradcza i ekspercka w zakresie ochrony i wsparcia dziecka i rodziny,
  w tym polityki prorodzinnej.
 3. Poradnictwo (koordynacja zewnętrznych poradni prawnych i socjalnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe).
 4. Współpraca z podmiotami publicznymi (MOPS, PCPR, ROPS), sądami oraz placówkami ekonomii społecznej realizującymi zadania w zakresie ochrony prawnej dziecka i rodziny.
 5. Współpraca z centrami badań nad dzieckiem i rodziną prowadzonymi przez inne uczelnie.
 6. Współpraca z instytutami UP prowadzącymi badania w zakresie ochrony dziecka
  i rodziny.
 7. Współpraca międzynarodowa z ośrodkami badawczymi i organizacjami realizującymi zadania z zakresu prawnej ochrony dziecka i rodziny.

 

Szczegółowe obszary badawcze CBPRD:

I. Obszar badań prawnych nad dzieckiem

 1. Prawna ochrona dziecka w prawie konstytucyjnym i na gruncie praw człowieka.
 2. Prawna ochrona dziecka w prawie międzynarodowym.
 3. Prawna ochrona dziecka w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, głównie w zakresie:
 • aktów stanu cywilnego,
 • nabycia obywatelstwa,
 • prawa oświatowego,
 • wypoczynku i rekreacji,
 • ochrony cudzoziemców, w tym uchodźców,
 • dowodów osobistych i dokumentów paszportowych,
 • ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 1. Prawna ochrona dziecka w prawie cywilnym i rodzinnym, w tym procesowym.
 2. Prawna ochrona dziecka w prawie karnym, prawie wykroczeń i postępowaniu
  w sprawach nieletnich.
 3. Prawna ochrona dziecka (i jego rodziny) w prawie socjalnym, w tym:
 • pomocy społecznej,
 • pieczy zastępczej,
 • zaopatrzenia społecznego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 1. Prawna ochrona dziecka i jego status w prawie kanonicznym.
 2. Prawna ochrona młodocianego w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

II. Obszar badań prawnych nad rodziną

 1. Polityka społeczna i prorodzinna.
 2. Polityka zdrowotna.
 3. Prawna ochrona rodziny w prawie konstytucyjnym i na gruncie praw człowieka.
 4. Prawna ochrona rodziny w prawie międzynarodowym.
 5. Prawna ochrona rodziny w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, w głównie w zakresie:
 • aktów stanu cywilnego,
 • prawa oświatowego,
 • ochrony cudzoziemców, w tym uchodźców,
 • pomocy mieszkaniowej,
 • ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
 1. Prawna ochrona rodziny w prawie cywilnym i rodzinnym, w tym procesowym.
 2. Prawna ochrona rodziny w prawie karnym, prawie wykroczeń i postępowaniu
  w sprawach nieletnich.
 3. Prawna ochrona rodziny w prawie socjalnym, w tym:
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • zaopatrzenia społecznego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • ochrony zdrowia.
 1. Prawna ochrona osób wykluczonych społecznie jako członków rodziny lub osób samotnych, w tym mechanizmy ochrony:
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób w podeszłym wieku,
 • osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i in.
 1. Prawna ochrona rodziny i jej status w prawie kanonicznym.
 2. Prawna ochrona rodziców i opiekunów w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Centrum działa na podstawie Statutu UP oraz Regulaminu Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną, zatwierdzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.0201-113/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dane kontaktowe

Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną

w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

e-mail: elzbieta.maj@up.krakow.pl

 Śledź nas na Facebooku