dr Hanna Dębska

Doktor nauk prawnych, socjolożka
Adiunkt w Katedrze Prawa Antydyskryminacyjnego

Jestem prawniczką i socjolożką. Doktorat z nauk prawnych obroniłam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymałam za niego Pierwszą Nagrodę w 50-tym Jubileuszowym Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie prawa. W 2016 r. otrzymałam Stypendium Naukowe START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań, jak również stypendium Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, dzięki któremu studiowałam na Uniwersytecie Michigan, w USA.

Doświadczenie naukowe zdobywałam również w czasie staży naukowo-badawczych na zagranicznych uniwersytetach: w Niemczech na Uniwersytecie w Poczdamie (2017, 2019) i Bonn (2018, 2019), w Szwecji na Uniwersytecie w Uppsali (2018) i  w USA na Uniwersytecie Michigan (2016) i Brown (2019).

Obecnie przygotowuję doktorat z socjologii w Instytucie Studiów Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim. 


· 2019, 23-27.09 - Summer School on Geometric Data Analysis — Basic Aspects and Advanced Questions
· 2019, 8.08 - 6.09 – pobyt badawczo-naukowy, Brown University, Providence, USA (finansowany z ZIP UW)
· 2019, 8.02 - 2.03 – pobyt badawczo-naukowy, Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie, Uniwersytet w Bonn, Niemcy
· 2018, 24.10 -11.11 – pobyt badawczo-naukowy, École des hautes études en sciences sociale, Paryż, Francja
· 2018, 17- 21.09 - Geometric Data Analysis Programm, Uppsala University, Szwecja.
· 2017, 9-13.10 - Summer School on Geometric Data Analysis, Potsdam Univeristy, Niemcy
· 2016,18.07- 12.08 - Inter-Univeristy Consortium of Political and Social Research, Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, USA.
· 2012 – Erasmus Program, socjologia, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
· 2012, 7-21.07 – NICLAS Law Summer School on Minorities, Uniwersystet Wiedeński, Austria
· 2005 – Sheridan College, Brampton, Toronto, Kanada (semestr letni)

Staż krajowy:
· 2019, 1.04-15.06 - Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski


2019-2021 – grant NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), projekt pt. Przestrzeń społeczna, pole i relacyjność w badaniach społecznych – współczesnych i historycznych (nr PPI/APM/2019/1/0001), Uniwersytet Warszawski; członek Rady Naukowej Projektu i wykonawca.
- 2016 - 2019 – grant NCN, pt. „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy”, Instytut Studiów Społecznych UW, kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW; główny wykonawca.
- 2013 - 2015 – grant NPRH, pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, kierownik: prof. dr hab. M. Czyżewski; wykonawca.
- 2010 - 2013 – grant KBN (obecnie NCN), pt. „Neutralizacja aksjologiczna w prawie”, kierownik: prof. dr hab. K. Pałecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Socjologii Prawa; główny wykonawca.


- 2016 – START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
- 2016 – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, USA.
- 2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za książkę pt. „Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego" (Wydawnictwo Sejmowe, 2015)
- 2015 – Pierwsza Nagroda w 50-tym Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo" na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rozprawę doktorską „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej", Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,.
- 2011/2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przykłady publikacji z ostatnich lat


• Hanna Dębska, Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, 328 ss.


· DĘBSKA H., Między autonomią a heteronomią. Trajektoria polskiej filozofii prawa w latach 1945-1956, „Państwo i Prawo” 11/2019 (w druku)

· DĘBSKA H., WARCZOK T., Nierówności w nauce i ich uwarunkowania. Polskie (sub)pole filozofii prawa, „Przegląd Socjologiczny” 2/2019:55-79.

· DĘBSKA H., Idea i struktura. Społeczne warunki kształtowania się filozofii i teorii prawa w Polsce, „Państwo i Prawo” 6/2019:73-90.

· DĘBSKA H., WARCZOK T., Sakralizacja i profanacja. Trybunał Konstytucyjny jako struktura mityczna, „Państwo i Prawo” 5/2018:63-74.

· DĘBSKA H., Prawo jako pole (ujęcie modelowe), „Państwo i Prawo” 9/2016: 36-53.

· DĘBSKA H., Trybunał Konstytucyjny w poszukiwaniu legitymizacji. Szkic z socjologii prawa, „Studia Prawnicze (PAN)” 4/2015:23-41.

· DĘBSKA H., Law’s Symbolic Power: Beyond theMarxist Concept of Ideology “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics” 2/2015 (online journal)

· DĘBSKA H., Jeśli cyfrowa demencja istnieje, prawdopodobnie ma klasowy charakter. Polemika z Manfredem Spitzerem, „Polityka Społeczna” 9/2015: 25-29.

· DĘBSKA H., Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, „Studia Sociologica” 1/2015:18-38.

· DĘBSKA H., WARCZOK T., Hidden Influences. Some Remarks On the Social Constraints Of the Autonomy Of Law, “Przegląd Prawa Publicznego” 5/2015:9-15.

· DĘBSKA H., WARCZOK T., Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal, “Polish Sociological Review” 4(188)/2014: 465-478.

· DĘBSKA H., Iluzje prawniczego Rozumu. O społecznych warunkach praktyk (bez)refleksyjnych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 92/2014:11-23.

· DĘBSKA H., Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, “Studia Podlaskie” 22/2014: 87-107.

· DĘBSKA H., W okowach prawniczego sensus communis. O trudnościach uprawiania krytycznie zorientowanej socjologii prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 1(18)2014: 18-28.

· DĘBSKA H., Prawo w późnej nowoczesności. Uwagi socjologa prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 85/2012:64-84.

· DĘBSKA H., Tworzenie prawa antykryzysowego – dylematy aksjologiczne, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2(3)/2011:34-46.

· DĘBSKA H., Pozytywistyczna teoria prawa: utopia założeń a konieczność „pozytywizacji wartości”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. PRAWO”. CCC XII 2011:105- 116.

· DĘBSKA H., Unarski J., Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego, „Palestra” 9-10/2009:101-110.


• Hanna Dębska, Strategia wielopozycyjności w półperyferyjnym polu prawnym. Homo academicus na rynku (w:) Polska jako peryferie, T. Zarycki (red.), Scholar, Warszawa 2016, s. 221-240.
• Hanna Dębska &Tomasz Warczok, The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal (w:) Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, R. Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski (ed.), Counterpress 2016, s.106-130.
• Hanna Dębska, Refleksyjność strukturalna prawa. Socjologia Pierre’a Bourdieu, (w:) K. Kaleta, P. Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa 2015, s. 207-228.
• Hanna Dębska, Od władzy normatywnej do władzy symbolicznej. Podejście Pierre’a Bourdieu, (w:) Wielowymiarowość prawa, J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 390-402.
• Hanna Dębska, Refleksyjna socjologia prawa Pierre’a Bourdieu, (w:) M. Stępień, A. Kociołek-Pęksa (red.) Leksykon socjologii prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 311-318.
• Hanna Dębska, Legal Doxa as a Form of Neutralization of Values in the Law. The Case of Constitutional Tribunal Judgments (in:) K. Pałecki (ed.) Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 303-351.
• Hanna Dębska, Mowa nienawiści a wolność słowa w Internecie – w poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania. Uwagi na marginesie Jamesa Banksa, (w:) M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.) Człowiek Zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013, s. 8-17.
• Hanna Dębska, Profesjonalizm notariusza a jego status w świetle Kodeksu Etyki Notariusza. Podstawowe zagrożenia, (w:) M. Pichlak (red.), Profesjonalna Kultura Prawnicza, SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 153-169.
• Hanna Dębska, The apparent dilemma – dangerous consequences. Between the legal and ethical standards, IVR World Congress, Law, Science and Technology, Paper Series D, No 022/212, Goethe Unv. 2012, s.1-13.
• Hanna Dębska, Nowe spojrzenie na strukturę normy prawnej, (w:) P. Mochnaczewski, A. Kociołek- Pęksa (red.), Dobre prawo– złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wyd.WSZiP, Warszawa 2009, s. 95-105.