dr Ireneusz Drabik

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ustroju, Samorządu i Zarządzania

Ukończyłem  studia magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Pracę magisterską pt. Strategia promocji usług Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Fenix S.A.” napisałem pod kierunkiem prof. dra hab. Teodora Kramera. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskałem na Wydziale Ekonomii w/w Uczelni na podstawie rozprawy pt. Współczesne formy współpracy gospodarczej Polski z otoczeniem regionalnym i globalnym, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. AE dra hab. Tadeusza Sporka. Jest autorem bądź współautorem 175 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe: zarządzanie, marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze, bezpieczeństwo.

Zajęcia: organizacja i zarządzanie, studia prospektywne i analiza strategiczna, zarządzanie publiczne, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe, logistyka w zarządzaniu kryzysowym, organizacje pozarządowe w zarządzaniu kryzysowym, ochrona infrastruktury krytycznej państwa.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Limański A., Popławska Ż, Drabik I, Analiza sieciowa i jej zastosowanie w teorii i praktyce zarządzania. [w:] „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2017, nr 24, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź, s. 109-121.
- Drabik I., Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji otoczenia. [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. XLII., 2016, nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 73-91.
- Drabik I., Podejście sieciowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych. [w:] Problemy współczesnej ekonomii. Tom II. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016, nr 44/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 73-86.
- Drabik I., Analiza funkcji personalnej w zarządzaniu publicznym. [w:] Innowacje dla bezpieczeństwa i zintegrowanego rozwoju. Kapitał – Gospodarka – Zarządzanie bezpieczeństwem. tom II, (red.)T. Jarocki. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 27-45.
- Limański A., Drabik I., Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii. [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Streszczenia tekstów publikacji. Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii, Politechnika Lwowska, Rzeszów 2016, s. 4-5.
- Limański A., Drabik I.,Typologia strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw. [w:] Organizacja i zarządzanie. Zeszyt 93. Nowoczesność przemysłu i usług. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", 2016, nr 1957, (red.) J. Brzóski, J. Pyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 323-331.
- Limański A., Drabik I., Ewolucja roli i znaczenia czynnika ludzkiego w zarządzaniu publicznym. [w:] Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, (red.) M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016, s. 261-272.
- Limański A., Drabik I., Podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepewności i ryzyka. [w:] Współczesne domeny zarządzania. Decyzje menedżerskie – PPO i CSR -modele biznesu, (red.) J. Rymaniak. "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", 2016 Tom 44, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk, s. 59-73.
- Limański A., Drabik I., Orientacje strategiczne i problemy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym. [w:] „World Journal of Theoretical and Applied Sciences” 2016, Nr 2(5), „Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne”, (red.) M. Michalska-Suchanek i O. Gogolin. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2016, s.32-45.
- Drabik I., Organizacje pozarządowe jako zbiorowe formy obrony praw obywatelskich. [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego, (red.)B. Naleziński. Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 107-128.
- Limański A., Olak A., Drabik I., Powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych. [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektywy obszarów i środowisk, (red.) N. A. Fechner, A. Zduniak. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2015, s. 151-165.
- Limański A., Olak A., Drabik I., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. [w:] Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, (red.) K. Raczkowski. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 89-110.
- Limański A., Drabik I., Kryzys na Ukrainie i jego wpływ na bezpieczeństwo w Europie. [w:] Bezpečnostné fórum 2015. II. Zväzok. Zborník vedeckých prác. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Banská Bystrica 2015 (Słowacja), s. 474-483.
- Drabik I., Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji. [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu. Tom I. Marketing, (red.) A. Limański, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2015, s. 31-53.
- Popławska Ż, Limański A., Drabik I., Możliwości wykorzystywania w marketingu strategicznym koncepcji Foresight, [w:] Wielowymiarowość współczesnego marketingu, (red.) M. Gębarowski, A. Gierczak, B. Zatwarnicka-Madura. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 137-146.
- Drabik I., Powiązania sieciowe a rozwój przedsiębiorczości międzynarodowej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. XLII, 2015, nr 3, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 425. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 87-99.
- Drabik I., Kontrola w zarządzaniu organizacją, [w:] Aктуальні проблеми економічної безпеки в контексті трансформації ринкової економіки. Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 10 грудня 2015 р. Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 2015 (Ukraina), s. 87-89.
- Drabik I., Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", 2015, nr 20, (red.) A. Mesjasz-Lech. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, s. 149-162.
- Drabik I., Krawuczka A., Motywy i bariery internacjonalizacji zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Przegląd Nauk Stosowanych” ,2015, nr 7, (Nie)stereotypowy obraz świata, (red.) U. Michalik. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, s. 49-59.
- Drabik I., Logistics management in critical situations. (Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych.) [W:] Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Bicник Національного університету „Львівська політехніка”, № 835. Видавництво Львівської полiтехніки, Львів 2015 (Ukraina), s. 30-36.
-Limański A., Grzywna Z., Drabik I., Zarządzanie przez dowodzenie w sytuacji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia terroryzmem. [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, (red.) A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 63-73.
- Limański A., Grzywna Z., Drabik I., Zarządzanie bezpieczeństwem pod presją czasu. [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu, (red) W. Horyń, N. Dębowska. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 69-81.
- Drabik I., Niepewność i ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem ekonomicznym przedsiębiorstwa. [w:] Bezpečnostné fórum 2014. II. Zväzok. Zborník vedeckých prác. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Banská Bystrica 2014 (Słowacja), s. 719-728.
- Limański A., Drabik I., Problemy zarządzania jakością w strategii organizacji gospodarczych. [w:] Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie, (red) Z. Grzywna. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2014, s. 291-314.
- Drabik I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma ekspansji przedsiębiorstwa i ich wpływ na gospodarkę. [w:] Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, (red.) M. Cisek, T. Nowogródzka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, s. 17-30.
- Limański A., Drabik I., Marketing internetowy w strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa – istota i kierunki rozwoju, [w:] Nowe media w reklamie i Public Relations, (red.) A. Limański i I. Drabik. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2014, s. 89-116.
- Limański A., Drabik I., Shaping the attitudes of management and leadership in the organization. (Kształtowanie postaw kierowniczych i przywódczych w organizacji.) [w:] Aspects of security for the protection of the interests. Tom 1. M. Kelemen, A. Olak, V. Blažek, E. Bojar a kolektív. Politechnika Lubelska, Košice – Rzeszów – Lublin 2014, s. 248-275.
- Limański A., Drabik I., Globalizacja korporacyjna i jej wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne. [w:] Národná a medzinárodná bezpečnosť 2014. 5. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník vedeckých a odborných prác. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2014 (Słowacja), s. 311-321.
- Drabik I., Tendencje zmian w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", 2014, nr 1919, Organizacja i zarządzanie. Zeszyt 73, (red.)J. Brzóska i, J. Pyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 107-118.
- Popławska Ż, Limański A., Drabik I., Zmiany w zarządzaniu strategicznym przez stosowanie koncepcji foresight. [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 366, (red.) A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 405-412.
- Limański A., Drabik I.,: Orientacja na klienta w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. [w:] Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami, (red.) E. Magier-Łakomy, M. Boguszewicz-Kreft, J. Dworak. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 36/2014. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2014, s.95-109.
- Drabik I., Rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w strategii globalizacji przedsiębiorstwa. [w:] Globalizácia a fenomén národnej kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej w Podhájskej v dňoch 30. – 31.10.2014. Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., Podhájska 2014 (Słowacja), s. 12-26.
- Drabik I., Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym. [w:] Bezpečné Slovensko a Európska Únia. 8. medzinárodná vedecká konferencia. Program konferencie a zborník abstraktov. 13.-14. november 2014. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice 2014 (Słowacja), s. 9.
- Drabik I., Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym. [W:] Bezpečné Slovensko a Európska Únia. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice 2014 (Słowacja), s. 98-107.
- Drabik I., Současné výzvy pro logistiku v krizovém řízení. (Współczesne wyzwania dla logistyki w zarządzaniu kryzysowym.) [W:] “Secure Europe 2014”. The 7th International Scientific Conference. 18th November, 2014. Conference Proceedings of Abstracts. Vysoká škola Karlovy Vary, Karlovy Vary 2014 (Czechy), s. 14-15.
- Drabik I., Kształtowanie postaw przywódczych i kierowniczych w zarządzaniu organizacjami. [w:] Zarządzanie. Wybrane zagadnienia. P. Dziekański, (red.) A. Limański, I. Drabik, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2014, s. 32-53.
- Limański A., Grzywna Z., Drabik I., Bezpieczeństwo aglomeracji z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego. [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów., (red.) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 457-474.