ETYCZNO-PRAWNA PODMIOTOWOŚĆ ZWIERZĄT
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia mają unikatowy wymiar w skali kraju. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi praw zwierząt, przy czym przyjęto perspektywę multidyscyplinarną: prawną, biologiczna, etyczną, filozoficzną.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia zainteresować mogą osoby zawodowo pracujące ze zwierzętami, członków i pracowników organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także dla pracowników organów administracji publicznej, którzy w swojej zawodowej pracy mają do czynienia ze zwierzętami.

W planie studiów, m.in.:
☑️ Podstawy zoologi
☑️ Prawna ochrona zwierząt
☑️ Prawna ochrona zdrowia zwierząt
☑️ Ochrona zwierząt w prawie karnym
☑️ Prawo łowieckie
☑️ Filozoficzne podstawy praw zwierząt
☑️ Krytyka praw zwierząt
☑️ Prawne i pozaprawne aspekty funkcjonowania schronisk dla zwierząt i ogrodów zoologicznych
☑️ Zawód lekarza weterynarii
☑️ Sytuacja zwierząt w prawie administracyjnym
☑️ Prawne aspekty hodowli zwierząt gospodarskich
☑️ Zwierzęta a religia
☑️ Zwierzęta w prawie międzynarodowym i europejskim
☑️ Prawne podstawy funkcjonowania inspekcji weterynaryjnej
☑️ Organizacje społeczne w kontekście ochrony praw zwierząt

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent studiów uzyskuje pogłębioną wiedze na temat systemu ochrony zwierząt, przydatną m.in w pełnieniu roli pracownika w podmiotach i instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt oraz opieką nad zwierzętami, takimi jak m.in: lecznice weterynaryjne, schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

 

Więcej informacji