Zasady walidacji efektów uczenia się w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii

 1. Efekty uczenia się realizowane w ramach zajęć/kursów są odzwierciedleniem programów studiów i są zgodne z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.
 2. Za walidację efektów uczenia się i dokumentowanie tego procesu odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki realizujący powierzone mu do realizacji w danym roku akademickim zajęcia/kursy. Podstawową formą dokumentacji jest karta kursu stanowiąca integralną część programu i  plan studiów.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący kurs ma obowiązek na pierwszych zajęciach zapoznać studentów z programem kursu, projektowanymi efektami uczenia się, literaturą przedmiotu, przewidywaną formą weryfikacji efektów, w tym kryteriami oceny prac lub egzaminów.
 4. Nauczyciel akademicki prowadzący kurs ma obowiązek dokonania zmian w karcie kursu, dotyczących aktualizacji treści programowych, literatury lub form weryfikacji efektów uczenia się oraz przekazania jej właściwemu kierunkowemu koordynatorowi ds. jakości kształcenia w terminie nie późniejszym niż tydzień poprzedzający rozpoczęcie semestru. W przypadku niepoinformowania właściwego kierunkowego koordynatora ds. jakości kształcenia o ww. zmianach, obowiązują ustalenia zawarte w istniejącej karcie kursu.
 5. Wyniki egzaminów i zaliczeń stanowiących formę sprawdzenia efektów uczenia się należy wpisywać do systemu Wirtualnej Uczelni w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 6. Testy, wykazy pytań egzaminacyjnych, tematy prac pisemnych oraz wszelkie inne formy weryfikacji efektów uczenia się kursów zrealizowanych w danym roku akademickim powinny być przechowywane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs.
 7. Nauczyciel akademicki po zakończeniu kursu jest zobowiązany do sporządzenia Raportu z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się założonych dla danego kursu oraz złożenia go w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii nie później niż 3 dni po zakończeniu semestru.

Raport z weryfikacji efektów uczenia się

Rada ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii:

 • UP dr hab. Janina Pach – przewodnicząca Rady,
 • UP dr hab. Kazimiera Juszka - członek
 • dr hab. Jacek Sroka - członek
 • dr Beata Pawlica - członek
 • dr Anna Juryk – koordynator ds. jakości kształcenia dla kierunku Administracja
 • dr Katarzyna Kowalska – koordynator ds. jakości kształcenia dla kierunku Ekonomia społeczna
 • dr Tomasz Szeląg – koordynator ds. jakości kształcenia dla kierunku Prawo
 • Mateusz Nowak – przedstawiciel studentów dla kierunku Administracja
 • Paweł Grzesiak – przedstawiciel studentów dla kierunku Prawo
 • Monika Gościniak – przedstawiciel studentów dla kierunku Ekonomia społeczna
 • Małgorzata Łukawska – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych.