Zasady walidacji efektów uczenia się w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii

  1. Efekty uczenia się realizowane w ramach zajęć/kursów są odzwierciedleniem programów studiów i są zgodne z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.
  2. Za walidację efektów uczenia się i dokumentowanie tego procesu odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki realizujący powierzone mu do realizacji w danym roku akademickim zajęcia/kursy. Podstawową formą dokumentacji jest karta kursu stanowiąca integralną część programu i  plan studiów.
  3. Nauczyciel akademicki prowadzący kurs ma obowiązek na pierwszych zajęciach zapoznać studentów z programem kursu, projektowanymi efektami uczenia się, literaturą przedmiotu, przewidywaną formą weryfikacji efektów, w tym kryteriami oceny prac lub egzaminów.
  4. Nauczyciel akademicki prowadzący kurs ma obowiązek dokonania zmian w karcie kursu, dotyczących aktualizacji treści programowych, literatury lub form weryfikacji efektów uczenia się oraz przekazania jej właściwemu kierunkowemu koordynatorowi ds. jakości kształcenia w terminie nie późniejszym niż tydzień poprzedzający rozpoczęcie semestru. W przypadku niepoinformowania właściwego kierunkowego koordynatora ds. jakości kształcenia o ww. zmianach, obowiązują ustalenia zawarte w istniejącej karcie kursu.
  5. Wyniki egzaminów i zaliczeń stanowiących formę sprawdzenia efektów uczenia się należy wpisywać do systemu Wirtualnej Uczelni w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
  6. Testy, wykazy pytań egzaminacyjnych, tematy prac pisemnych oraz wszelkie inne formy weryfikacji efektów uczenia się kursów zrealizowanych w danym roku akademickim powinny być przechowywane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs.
  7. Nauczyciel akademicki po zakończeniu kursu jest zobowiązany do sporządzenia Raportu z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się założonych dla danego kursu oraz złożenia go w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii nie później niż 3 dni po zakończeniu semestru.

Raport z weryfikacji efektów uczenia się

Skład kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia

Zespół ds. jakości kształcenia na kierunku Administracja:

- dr Agata Nodżak – P.O. Przewodniczącego
- dr Anna Juryk - koordynator ds. jakości kształcenia
- Piotr Kamola - przedstawiciel studentów

Zespół ds. jakości kształcenia na kierunku Ekonomia społeczna:

- dr hab. Janina Pach, prof.UP  - przewodniczący
- dr Katarzyna Kowalska - koordynator ds. jakości kształcenia
- Monika Gościniak – przedstawiciel studentów

Zespół ds. jakości kształcenia na kierunku Prawo:

- dr hab. Kazimiera Juszka, prof.UP  - przewodniczący
- dr Tomasz Szeląg - koordynator ds. jakości kształcenia
- Paweł Grzesiak – przedstawiciel studentów