dr Karol Juszka

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Sądowego

W 2007 r. obroniłem pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Prawa i Administracji,  Katedrze Prawa i Polityki Penitencjarnej. W 2014 r. obroniłem rozprawę doktorską  na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Karnego. Moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W latach 2009 -2013 kierowałem projektem badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, później NCN pt. „Efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego”.

Zainteresowania naukowe: formy wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności, środki poddania sprawcy próbie, wymiar kary, prawa człowieka, czynności procesowo-kryminalistyczne

Zajęcia: Prawo karne, Część szczególna prawa karnego, Prawo karne procesowe, Prawo karne skarbowe, Prawo penitencjarne i postpenitencjarne

Przykłady publikacji z ostatnich lat

K. Juszka, Studia nad przerwą w odbywaniu kary pozbawienia wolności, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2007, ss. 120.

• K. Juszka, K. Juszka, Specyfika oględzin w cyberprzestrzeni (w:) Wojciech A. Kasprzak, Iga A. Jaroszewska, A. Opalska (red.), Cybercrimes, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 55-61.
• K. Juszka, Wpływ kształtu wyroku warunkowo umarzającego postępowania karnego na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2016, nr 6, s. 66-85.
• K. Juszka, The effect of redress the damage on the effectiveness of the institution of conditional discontinuance of criminal proceedings, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016, nr 1, s. 218-236 ( angielska wersja artykulu: K. Juszka, Wpływ zobowiązania do naprawienia szkody na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, Zeszyty Prawnicze 2015, nr 15.3, s. 145-160).
• K. Juszka, K. Juszka, Studies on the effectiveness of the detection process when conducting forensic evidence by inspection in cases of killings in Poland, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016, nr 2, s. 72-86.
• K. Juszka, Pozycja procesowa pokrzywdzonego w świetle wyników badań instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016, nr 3, s. 64-76.
• E. Żywucka – Kozłowska, K. Juszka, K. Juszka, Przesłanki bezpieczeństwa w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw, Zeszyty Naukowe Collegium Balticum Szczecińskiej Szkoły Wyższej, Szczecin 2016, s. 68-76.