O Katedrze

Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju opiera się na trwałości trzech ładów: społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Współcześnie, w wielu krajach dokonuje się jej implementacji podkreślając szczególnie znaczenie zachowania środowiska naturalnego (i jego komponentów) nie tyle dla podtrzymywania tradycyjnych warunków gospodarowania, co kształtowania dzięki niemu nowych przewag konkurencyjnych, m.in. dzięki popularyzacji rozwiązań technologicznych, produkcji ekologicznych dóbr, praktyk proefektywnościowych w zakresie wykorzystania energii i surowców,  a przez to zapewnienia odpowiedniej jakości warunków życia człowieka. We wspomniane procesy są zaangażowane podmioty publiczne (administracja centralna i samorządowa), komercyjne, społeczeństwa, międzynarodowe organizacje (zarówno gospodarcze, jak i nie gospodarcze), organizacje pozarządowe, ośrodki naukowo-badawcze. Dzięki nim, a także rozwiązaniom prawnym, programowym, politykom sektorowym, edukacji i instrumentom finansowym, zmianie jakościowej ulegają procesy produkcyjne, usługowe, inwestycyjne i konsumpcja. Zmienia się również oblicze miast i wsi. Ponadto rozwijają się innowacje różnego rodzaju, a szczególności ekoinnowacje i innowacje społeczne w obszarze ochrony środowiska. Złożoność tych zmian, ich uwarunkowań, kosztów i korzyści,  jest przedmiotem zainteresowań badawczych  pracowników Katedry Badań nad Zrównoważonym Rozwojem. Poszczególne płaszczyzny koncepcji zrównoważonego rozwoju stanowią nieskończone i wieloaspektowe pole badawcze, na gruncie którego można snuć wnioski zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Podejmowane w katedrze projekty badawcze, o interdyscyplinarnym charakterze, obejmują zarówno tematykę zarządzania, prawa, ekologii, bezpieczeństwa jak i informatyki i technologii.