P. O. Kierownika Katedry

nodzak_a-245x245

dr Agata Nodżak

P. O. Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Członkowie katedry

O Katedrze

Katedra będzie inicjować i prowadzić prace badawcze oraz realizować zadania dydaktyczne w zakresie: administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego, administracyjnego prawa ustrojowego, prawa europejskiego w szczególności prawa Unii Europejskiej. Działalność Katedry obejmie przede wszystkim analizę zmian i tendencji rozwojowych w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich.

Prace Katedry będą koncentrować się na przemianach doktrynalnych i systemowych prawa administracyjnego i europejskiego. Szczegółowe zadania badawcze w ramach działalności naukowej Katedry wynikające z wymienionych wyżej kierunków badawczych są poświęcone m. in.: badaniom nad polskim i belgijskim prawem administracyjnym w ujęciu porównawczym diachronicznym, polskiemu i unijnemu prawu konkurencji, prawu celnemu, prawu ochrony danych osobowych, prawu łączności elektronicznej, unijnej współpracy w sprawach karnych,, ochronie praw jednostek w postępowaniu administracyjny w ujęciu komparatystycznym, standardom administracyjnego postępowania egzekucyjnego, rozwojowi europejskiego prawa administracyjnego, stosunkom zewnętrznym Unii Europejskiej i kwestiom związanym z Brexitem, prawom człowieka w prawie krajowym i międzynarodowym, prawie pracy w świetle regulacji unijnych, swobodzie przepływu towarów, przepływ osób, wolność zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług.

Wyniki wyżej wymienionych badań zostaną przedstawione w monografiach i pracach zbiorowych Katedry a także artykułach problemowych i referatach wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Poszczególni członkowie Katedry (dr Agata Nodżak, dr Anna Juryk i dr Monika Skowrońska) biorą czynny udział w redagowaniu czasopisma naukowego „Rocznik Administracji Publicznej". Jako czasopismo Wydziału Politologii daje ono również możliwość publikowania dokonań naukowych Katedry.

Katedra będzie nastawiona na pozyskiwanie grantów. Członkowie Katedry realizują obecnie projekt JMM 2016-2019 „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska" (dr Agata Nodżak i dr Monika Skowrońska), a dr Anna Juryk uzyskała grant NCN Trans graniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej? (Miniatura). Pozostali członkowie Katedry, o takie granty aplikują (dr Łucja Kobroń- Gąsiorowska).

Ponadto pracownicy Katedry zaangażowani są w realizację projektu badawczego:

„Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki." Celem projektu jest przede wszystkim wypracowanie standardów ochrony danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (co może przybrać formę - w zależności od sytuacji w tym sektorze - projektu kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w tym sektorze, uwag i opinii do projektów takich kodeksów i innych dokumentów tego typu, a także zestawu dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych w ww. jednostkach w odniesieniu do typowych ich działań). Zamierzeniem zespołu jest również wypracowanie zasad współpracy podmiotów zaangażowanych w ochronę danych osobowych na uczelniach wyższych i innych jednostkach tego sektora, na przykład przez stworzenie - we współpracy z Europejskim Centrum Badań nad Administracją Publiczną, działającym w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - zdalnych narzędzi współpracy służących wymianie informacji i dobrych praktyk oraz zgłaszaniu uwag i opinii. Ramy czasowe funkcjonowania zespołu badawczego: 2019 - 2021.

W najbliższym czasie (Kraków, 17-18.10.2019 r.) Katedra będzie organizować ogólnopolską prawniczą konferencję naukową nt. „Ochrony danych osobowych w sektorze publicznym". Przedmiotowa Konferencja Naukowa jest organizowana przy współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

W ramach Konferencji zostaną wygłoszone przez osoby specjalizujące się w tej dziedzinie prawa (pracowników naukowych, radców prawnych, przedstawicieli organów władzy publicznej, inspektorów ochrony danych osobowych) referaty przedstawiające wyniki badań dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych - nowych unijnych i krajowych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez różne podmioty działające w sektorze publicznym - zarówno organy władzy publicznej (w tym przede wszystkim organy administracji państwowej i samorządowej), jak i inne jednostki finansowane ze środków publicznych, takie jak instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, placówki kultury, szpitale i inne jednostki służby zdrowia, przedszkola i szkoły. Przewiduje się również dyskusje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych - z uwzględnieniem specyfiki działalności poszczególnych instytucji, jak również warsztaty z udziałem przedstawicieli kancelarii prawniczych. Temat budzi duże zainteresowanie z uwagi na specyfikę nowej regulacji - wprowadzenie zasady szacowania ryzyka oraz wysokie sankcje, jakie mogą być zastosowane w razie naruszenia obowiązków.