Kierownik Katedry

a_kalisz_foto

dr hab. Anna Kalisz, prof. UP

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Członkowie katedry

O Katedrze

Katedra inicjuje i prowadzi prace badawcze oraz realizuje zadania dydaktyczne w zakresie: administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego, administracyjnego prawa ustrojowego, prawa europejskiego, w szczególności prawa Unii Europejskiej. Działalność Katedry obejmie przede wszystkim analizę zmian i tendencji rozwojowych w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich.

Prace Katedry koncentrują się na przemianach doktrynalnych i systemowych prawa administracyjnego i europejskiego. Szczegółowe zadania badawcze w ramach działalności naukowej Katedry wynikające z wymienionych wyżej kierunków badawczych są poświęcone m. in.: badaniom nad polskim i belgijskim prawem administracyjnym w ujęciu porównawczym diachronicznym, polskiemu i unijnemu prawu konkurencji, prawu celnemu, prawu ochrony danych osobowych, prawu łączności elektronicznej, unijnej współpracy w sprawach karnych, ochronie praw jednostek w postępowaniu administracyjny w ujęciu komparatystycznym, standardom administracyjnego postępowania egzekucyjnego, rozwojowi europejskiego prawa administracyjnego, stosunkom zewnętrznym Unii Europejskiej i kwestiom związanym z Brexitem, prawom człowieka w prawie krajowym i międzynarodowym, prawie pracy w świetle regulacji unijnych, swobodzie przepływu towarów, przepływ osób, wolność zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług.

Wyniki wyżej wymienionych badań są prezentowane w monografiach i pracach zbiorowych Katedry a także w artykułach problemowych i referatach wygłaszanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Poszczególni członkowie Katedry (dr Agata Nodżak, dr Anna Juryk i dr Monika Skowrońska) biorą czynny udział w redagowaniu czasopisma naukowego „Rocznik Administracji Publicznej". Jako czasopismo Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii daje ono możliwość publikowania dokonań naukowych Katedry, jak i innych pracowników Instytutu.

Katedra nastawiona jest na pozyskiwanie grantów. Członkowie Katedry realizowali m.in.:

- projekt JMM 2016-2019 „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska" (dr Agata Nodżak i dr Monika Skowrońska),

- projekt, pn. Trans graniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej? (dr Anna Juryk, grant NCN, Miniatura).

W Katedrze działa również powołany przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zespół badawczy (kierownik: dr Monika Skowrońska) realizujący projekt pt. „Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki."