O Katedrze

Badania nad ustrojem, władzą publiczną: na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Analiza różnych form samorządności: terytorialnej, zawodowej, społecznej. Diagnozowanie stanu zarządzania, partnerstwa publiczno-prywatnego, społeczno-gospodarczego rozwoju.

Geneza powstania Katedry sięga 2007 r., kiedy to w ramach Instytutu Politologii, powołano Katedrę Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych. W 2013 r., jednostka zmieniła nazwę na Katedrę Samorządu i Zarządzania, a od 2017 r.,w takim kształcie (ze zmiennym składem, ale pod tym samym kierownictwem), znalazła się w strukturze Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Podstawowe badania prowadzone w Katedrze, mieszczą się w specjalnościach: ustrójoznawstwo. polityka regionalna, zarządzanie, organizacja i in. Prowadzą je członkowie Katedry oraz praktycy, doktoranci, studenci. Ustalenia dotyczą takich dyscyplin naukowych, jak: nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości. W 2019 r. w Katedrze rozpoczęło pracę kilka zespołów badawczych, w tym jeden pn.„ Samorząd terytorialny wobec zmian politycznych i prawnych po 2015 r."

Z zakresu wiedzy o ustroju, podejmowane są tu analizy instytucjonalne, prawne i organizacyjne, dotyczące systemu władzy państwowej. Badane są struktury publiczne, organy władzy i relacje między nimi. Ponadto, bada się ewolucję władzy i metody jej sprawowania, zwłaszcza w tak newralgicznych dziedzinach, jak podstawowe prawa i wolności obywatelskie. W tym kontekście, analizowany jest zarówno ustrój konstytucyjny, jak i szeroko rozumiany ustrój społeczny, polityczny i gospodarczy.

Członkowie Katedry zajmują się też sprawami różnych form samorządności. Chodzi tu przede wszystkim, o samorząd terytorialny, ale także zawodowy, środowiskowy. Znaczące osiągnięcia w ustaleniach naukowych z tego zakresu, dotyczą wspólnot lokalnych (książka prof. A. Piaseckiego „Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne"). Jednocześnie, zmiany uwarunkowań prawnych i politycznych, powodują konieczność stałej aktualizacji wiedzy. Dotyczy to także, różnych innych samorządów (np. w środowisku prawników).

Kwestie ustrojowe i samorządowe powiązane są z problematyką zarządzania publicznego, co jest kolejnym obszarem zainteresowań Katedry. W prowadzonych badaniach, analizowane są warunki efektywnego zarządzania, prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. Dotyczy to procesów planistycznych, organizacyjnych, decyzyjnych, motywacyjnych, kontrolnych, nadzorczych. W ramach tych funkcji zarządzania, czynione są ustalenia o charakterze innowacyjnym, uwzględniające jednak tradycyjne formuły procesów organizacyjnych.

Badania prowadzone w Katedrze, często mają charakter interdyscyplinarny. Obok wymienionych już dyscyplin naukowych obejmują także: historię, socjologię, ekonomię i finanse. Adresatami teoretycznych ustaleń są nie tylko kręgi akademickie i eksperckie, ale również środowiska praktyków: pracowników instytucji, firm, organizacji. Członkowie Katedry prowadzą szkolenia oraz angażują się w projekty komercyjne inicjowane przez różne podmioty publiczne i prywatne. Zajęcia dydaktyczne realizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym, w największym zakresie, dotyczą takich kierunków jak: prawo, administracja, ekonomia społeczna oraz kilku studiów podyplomowych.

prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Kierownik Katedry