(projekt – aktualizacja na rok akademicki 2019/2020)

Wprowadzenie

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (dalej: IPAiE) został powołany 1 września 2017 r. w ramach przekształceń organizacyjnych ówczesnego Wydziału Politologii. W ciągu dwóch lat istnienia IPAiE nastąpił intensywny wzrost jego potencjału kadrowego, naukowego i dydaktycznego, co przesądziło m.in. o konieczności zaproponowania nowej struktury Instytutu obowiązującej od roku akademickiego 2019/2020. Wpisuje się ona w zmiany ustrojowe, jakie zostały wypracowane w roku akademickim 2018/2019 przez władze Uczelni (nowy Statut UP, nowe regulaminy dotyczące organizacji Uczelni i realizacji jej zadań), realizowane głównie pod wpływem Ustawy 2.0 (która weszła w życie 1 października 2018 r.) oraz aktów wykonawczych do niej.

Nowa organizacja Uczelni zakłada, że instytuty stają się jedną z fundamentalnych jednostek organizacyjnych, na których będzie spoczywał zasadniczy ciężar działalności dydaktycznej i badawczej. Rozkład zadań zarówno z zakresu nauki jak i dydaktyki w strukturze Uczelni staje się niezwykle ważny, choćby z punktu widzenia ewaluacji działalności naukowej, która po raz pierwszy - według nowych zasad i kryteriów - będzie mieć miejsce w roku 2021.
Planowane działania na rzecz wszechstronnego rozwoju IPAiE mają znaczenie nie tylko dla bieżącego funkcjonowania Instytutu, lecz również dla jego przyszłości przynajmniej w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Zakładane projekty działań, które w dużej mierze zostały wypracowane w roku akademickim 2018/2019 wpisują się mocno w plany rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w szczególności w aspiracje naszej Uczelni, by znaleźć się w gronie uczelni badawczych, jednakże przy jednoczesnym uwzględnieniu pedagogicznego jej charakteru.

Struktura IPAiE

Przez okres dwóch lat przedsięwzięcia były podejmowane w ramach struktury organizacyjnej obejmującej podział na cztery katedry oraz Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr R/Z.201-39/2017 z dnia 28.07.2017r. w skład struktury organizacyjnej IPAiE wchodziły dotychczas:

 • Katedra Prawa Publicznego;
 • Katedra Administracji i Polityk Publicznych;
 • Katedra Samorządu i Zarządzania;
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej;
 • Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną.

Była to struktura odpowiadająca potrzebom nowopowstałego IPAiE oraz zachodzącym zmianom organizacyjnym, dydaktycznym czy naukowym. Zmiany te były kontynuowane w roku akademickim 2018/2019, np. nastąpiło przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów do nowych dyscyplin naukowych, wprowadzono zmiany w planach i programach studiów, w tym studiów podyplomowych pod wpływem nowych rozwiązań wynikających z Ustawy 2.0. Wdrożone zostały nowe inicjatywy angażujące praktyków i środowiska pozaakademickie. Miała miejsce inauguracja projektu naukowo – dydaktycznego, pn. Wszechnica Edukacji Prawnej im. Hugo Kołłątaja, a w jej ramach Studenckiej Poradni Prawnej, podejmowane były działania na rzecz jakości kształcenia, czy też rozwoju działalności naukowej poprzez powołanie, obok dotychczas istniejących, 10 nowych zespołów naukowo - badawczych, przygotowano plan i program studiów dualnych na kierunku Ekonomia społeczna,  itd. Intensywny rozwój Instytutu w roku akademickim 2018/2019 wymusił również wprowadzenie stosownych rozwiązań organizacyjnych służących bardziej optymalnej realizacji działalności naukowej pracowników Instytutu. Mianowicie, dokonano podziału wybranych sfer funkcjonowania jednostki, przekazując odpowiedzialność za ich prawidłowe i efektywne działanie poszczególnym pracownikom Instytutu (np. dziewięciu pracownikom naukowym powierzono zadania i kompetencje w zakresie dbałości o publikację dorobku naukowego w odpowiednich systemach informatycznych, kontaktu z interesariuszami zewnętrznymi, promocji czy pozyskiwania grantów).

W roku akademickim 2018/2019 podejmowane były również intensywne działania na rzecz rozwoju potencjału kadrowego Instytutu, odpowiedniego do prowadzonych kierunków studiów, a zarazem stanowiącego podwaliny pod intensywny rozwój dyscyplin naukowych umiejscowionych w IPAiE. Mianowicie, w wyniku przeprowadzonych konkursów od roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie pracę rozpocznie 9 nowych pracowników naukowo – badawczych, w tym 3 samodzielnych pracowników naukowych i trzech doktorów reprezentujących nauki prawne, dwóch doktorów reprezentujących ekonomię i finanse oraz jeden pracownik reprezentujący nauki o polityce i administracji. Tym samym zatrudnienie z nowym rokiem akademickim, będzie wynosiło 51 osób.

Te, i inne działania przesądziły o konieczności kolejnych zmian w strukturze IPAiE, co znalazło swój wyraz w przedstawionej przez jego Dyrekcję propozycji wprowadzenia od roku akademickiego 2019/2020 nowego podziału organizacyjnego Instytutu, zakładającego powołanie dziewięciu katedr z nowymi kierownikami na czele oraz nowym, mniej licznym niż dotychczas składzie osobowym. Planowana zmiana przewiduje powołanie dziewięciu w miejsce dotychczasowych czterech katedr, a mianowicie:

 • Katedry Ustroju, Samorządu i Zarządzania;
 • Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej;
 • Katedry Prawa Administracyjnego i Europejskiego;
 • Katedry Polityk Publicznych;
 • Katedry Nauk Prawoznawczych;
 • Katedry Prawa Antydyskryminacyjnego;
 • Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej;
 • Katedry Prawa Sądowego;
 • Katedry Badań nad Zrównoważonym Rozwojem.

Wyżej wymieniona struktura organizacyjna została zatwierdzona zarządzeniem Nr R/Z.0201-54/2019 w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii wydanym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu 12 lipca 2019 roku. Przedstawione wyżej zmiany strukturalne były przedmiotem konsultacji kierownictwa IPAiE z pracownikami naukowo – dydaktycznymi Instytutu (np. w ramach spotkań z członkami dotychczasowych katedr, czy posiedzeń Rady Instytutu), jak i z władzami Uczelni.

W planach dotyczących kształtowania struktury IPAiE mieści się również założenie funkcjonowania od najbliższego roku akademickiego 2019/2020 dwóch centrów naukowo – badawczych w zgodzie z przepisami nowego Statutu UP, a mianowicie zakłada się kontynuację działalności powołanego w 2017 r. Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną, oraz oficjalne powołanie Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną, którego projekt powołania wraz z całą dokumentacją został opracowany jeszcze w roku akademickim 2018/2019.

W związku z realizacją postanowień nowego Statutu UP w roku akademickim 2019/2020 powołanych zostanie w IPAiE również dwóch pełnomocników ds. rozwoju dyscyplin naukowych, a mianowicie: nauk prawnych oraz ekonomii i finansów – są to dyscypliny naukowe, które będą podlegać ewaluacji a w przypadku których Uczelnia nie posiada jeszcze uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Rozwój IPAiE w bliskiej i dalszej perspektywie

Na początku roku akademickiego 2018/2019 misją Instytutu uczyniono przede wszystkim stworzenie jednostki naukowo – dydaktycznej (o randze Instytutu lub Wydziału) z kierunkami studiów, powiązanymi z rynkiem pracy (przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami) Krakowa i okolic, rozpoznawalnej w regionie, wyróżniającej się przyjazną i ambitną kadrą, będącą wizytówką Uczelni pedagogicznej. IPAiE ma być jednostką uznaną przez krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowe, za osiągnięcia dydaktyczne i pracę badawczą, wpływać na rozwój otoczenia, w szczególności społeczeństwa i gospodarki; ma pełnić rolę ekspercką wobec administracji, organizacji i biznesu.

Cele te były konsekwentnie i z powodzeniem realizowane przez ostatni rok, na co wskazują liczne przedsięwzięcia na polu nauki, dydaktyki, jak też organizacji i promocji Instytutu. Cele te są nadal aktualne i powinny być kontynuowane w kolejnych latach funkcjonowania Instytutu, wymagają natomiast pewnego nowego spojrzenia na sposób ich realizacji, mając na uwadze okoliczności, jakie zostały zasygnalizowane na wstępie niniejszego dokumentu.

Jak pokazują doświadczenia dwóch ubiegłych lat, sukces w ww. zakresie jest możliwy przede wszystkim dzięki pracy i wysiłkowi pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, pracowników administracyjnych, biblioteki i studentów oraz ścisłej współpracy z kadrą innych instytutów reprezentujących głównie takie dyscypliny naukowe jak: nauki o polityce i administracji, czy nauki prawne. Czynnikiem wzmacniającym rozwój naukowy i dydaktyczny jest również dalsze poszerzanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, czego efektem są obopólne korzyści. Z jednej strony jest to, w szczególności umożliwienie studentom IPAiE nie tylko realizacji praktyk zawodowych w w/w podmiotach, ale również zdobywania kompetencji zawodowych i poznawania realiów i warunków panujących na otwartym rynku pracy, co z pewnością ułatwi im wejście w dorosłe życie zawodowe. Z drugiej strony wspomniana współpraca zakłada także nawiązanie długofalowych kontaktów Instytutu z podmiotami sektora gospodarki czy sektora trzeciego opartych o wzajemną wymianę doświadczeń służących rozwojowi samego Instytutu jak i jego partnerów.

Współpraca Instytutu z innymi podmiotami dotyczy również innych uczelni i instytucji zagranicznych w zakresie działalności dydaktycznej jak i naukowej, co wpisuje się w proces umiędzynarodowienia działalności IPAiE. Na proces ten składają się choćby takie dotychczas podjęte działania i przedsięwzięcia, jak: podpisanie umów w uczelniami zagranicznymi (Serbia, Ukraina), nawiązanie współpracy z zagranicznymi czasopismami naukowymi w zakresie działalności publikacyjnej (m.in. przy tworzeniu czasopism naukowych Instytutu, recenzowaniu artykułów naukowych), zaproszenie przedstawicieli zagranicznych uczelni i instytucji do prac zespołów naukowo - badawczych, czy znaczący wzrost mobilności pracowników Instytutu (biorących udział w programie ERASMUS+, zagranicznych konferencjach, szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych).

Z perspektywy najbliższej ewaluacji działalności naukowej, jak również mając na uwadze dotychczasowy aktywny udział kierownictwa Instytutu w działaniach Uczelni celem dołączenia do grona uczelni badawczych, niezwykle istotne staje się podejmowanie kolejnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju działalności naukowej. Ważną rolę w tym zakresie powinny odegrać – zgodnie z ideą zapisaną w nowym Statucie UP – nowe katedry oraz inne jednostki organizacyjne, jak zespoły badawczo – naukowe, centra badawcze i redakcje czasopism. Rozwój dyscyplin naukowych przypisanych do IPAiE powinien również odbywać się przy ścisłej współpracy z nowymi władzami Uczelni, w szczególności z dziekanami, radami dyscyplin czy pełnomocnikami ds. rozwoju dyscyplin naukowych.

Mając na uwadze pedagogiczny charakter Uczelni, istotny ciężar w działalności IPAiE powinien zostać położony również na rozwój działalności dydaktycznej i służące temu stosowne przedsięwzięcia. W ramach kształcenia na trzech kierunkach studiów, jak i na 12 kierunkach studiów podyplomowych, Instytut chce gwarantować optymalne warunki studiowania oraz zapewnić różnorodność i atrakcyjność nauczania. Przekazywanie wiedzy będzie odbywać się na wysokim poziomie dzięki stale prowadzonym badaniom naukowym, położeniu nacisku na praktyczny oraz innowacyjny charakter prezentowanych zagadnień (zwiększenie oferty studiów e-learningowych), co pozwoli absolwentom na zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Fundamentem takiego działania na prowadzonych kierunkach będzie zatem powiązanie nauki, nauczania i praktyki.

Fundamentalnym celem jest rozwój IPAiE w kierunku unikatowej jednostki zarówno w skali Uczelni (rozbudowa Jednostki w kierunku największej jednostki tego typu w UP,  pod względem liczby studentów, pracowników, czy katedr) jak i w skali kraju (wzmocnienie konkurencyjnej oferty naukowej i dydaktycznej w stosunku do podobnych jednostek w kraju). Jest to możliwe dzięki realizacji poniższych celów statecznych.

Cele strategiczne

✔ Wzmocnienie działalności i pozycji naukowej Instytutu, w szczególności dbałość o rozwój i przygotowanie do najbliższej ewaluacji trzech najważniejszych reprezentowanych przez pracowników IPAiE dyscyplin naukowych: nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów;

✔ Wzmocnienie działalności i pozycji dydaktycznej Jednostki poprzez podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju i promocji dotychczasowych kierunków studiów, jak również kształtowania nowej oferty edukacyjnej (m.in. projekt pakietu studiów podyplomowych z zakresu prawa i bezpieczeństwa);

✔ Dostosowanie (programowe i naukowe) pedagogicznej misji Uczelni do kierunków studiów i dyscyplin naukowych występujących w IPAiE;

✔ Wspieranie i rozwój metod dydaktycznych polegających na udzieleniu pomocy uzdolnionym studentom IPAiE w osiąganiu przez nich wyższego poziomu kompetencji oraz poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego jak również zawodowego (tutoring akademicki).

✔ Wdrożenie rozwiązań strukturalnych oraz innych warunków organizacyjnych optymalnych dla działalności Jednostki oraz korespondujących z nową strukturą Uczelni, obowiązującą od 1 października 2019 r.;

✔ Rozwój działalności Jednostki na rzecz społeczeństwa i gospodarki; położenie nacisku na wykorzystanie wyników prowadzonych badań naukowych na rzecz rozwoju społeczeństwa i gospodarki;

✔ Umiędzynarodowienie działalności Jednostki w sferze nauki i dydaktyki;

✔ Rozwój kadry ściśle związanej z prowadzonymi w Jednostce kierunkami studiów.

Rozwój IPAiE jest związany z realizacją ww. celów strategicznych, a ich osiągnięcie będzie możliwe dzięki podjęciu w przeciągu kilku (2-3) najbliższych lat opisanych niżej działań, przedsięwzięć i projektów.

 

 • Realizacja innowacyjnych projektów (naukowych jak i dydaktycznych) łączących zagadnienia przede wszystkim z takich dyscyplin naukowych jak nauki prawne, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, których wyniki mają efektywne wykorzystanie praktyczne oraz istotny wpływ na rozwój społeczeństwa i gospodarki; przedmiotowe projekty mają przewidywać nie tylko udział pracowników IPAiE, ale również zaangażowanie studentów oraz partnerów reprezentujących inne ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne, administrację publiczną, sektor gospodarki (biznesu), jak i organizacji pozarządowych; celem realizacji ww. projektów wspierane będzie funkcjonowanie nowo powołanych katedr jako podstawowych i „naturalnych” zespołów badawczych, wspieranie dotychczas istniejących jak i nowych zespołów naukowo – badawczych, oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami i uczelniami krajowymi i zagranicznymi np. przy realizacji wspólnych projektów; działalność ww. zespołów naukowo – badawczych powinna być skoncentrowana na osiąganiu wyników naukowych odpowiadających obowiązującym przepisom prawa w zakresie potencjału naukowego (w tym aktualnym wytycznym i kryteriom ewaluacji działalności naukowej), w szczególności wysokopunktowanych publikacji naukowych, czy na pozyskiwaniu grantów, w tym mających charakter praktyczny, których realizacja ma wymierny wpływ na otoczenie (społeczeństwo i gospodarkę);
 • Podejmowanie przez zespoły naukowo – badawcze prac projektowych na rzecz podmiotów sektora publicznego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również organizacji i instytucji pozarządowych, w wyniku których powstaną materiały opisujące skuteczność działania poszczególnych podmiotów, w oparciu o które zostaną zaproponowane innowacyjne rozwiązania;
 • Udzielanie wsparcia pracownikom, koncentrującym swoją aktywność zawodową przede wszystkim na działalności badawczo – naukowej poprzez zracjonalizowanie wymiaru pensum dydaktycznego (zmniejszenie) jak i ich udziału w działalności organizacyjnej Instytutu;
 • Udzielanie wsparcia przy prowadzeniu badań naukowych w związku z realizacją zespołowych projektów badawczych np.: projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER - „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” (projekt ogólnouczelniany, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej IPAiE przygotowała i będzie realizowała jedno działanie: specjalność międzywydziałową „Przygotowanie do biznesu”), „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” (cykl zajęć dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych), „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna” (studia dualne na kierunku Ekonomia społeczna); projekt Cykl czterech monografii – Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny (realizacja: marzec 2018 – grudzień 2019);projekt Trybunał Konstytucyjny - badania z zakresu socjologii prawa. Przedmiotowe wsparcie dotyczy również nowych projektów, zainicjowanych wiosną 2019 r. w drodze powołania 10 zespołów naukowo – badawczych, takich jak:
  • projekt pn. Samorząd terytorialny wobec zmian politycznych i prawnych po 2015 roku – kierownik: prof. dr hab. Andrzej Piasecki,
  • projekt pn.: Zespół Badawczy Historii Ustroju Państwa i Prawa. – kierownik: dr hab. prof. UP Piotr Tusiński,
  • projekt pn. Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. – kierownik: dr Monika Skowrońska,
  • projekt pn. Innowacyjność ekonomii społecznej w gospodarce – kierownik; dr hab. prof. UP Janina Pach,
  • projekt pn. Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym i rola unijnych funduszy w tym procesie – kierownik: dr Paulina Szyja,
  • projekt pn. Ocena skuteczności wybranych działań Urzędu Marszałkowskiego i organizacji pozarządowych – kierownik: dr Małgorzata Kmak,
  • projekt pt. Interdyscyplinarne studium badań nad równością płci – kierownik: dr Joanna Podgórska-Rykała,
  • projekt pn. Pracownia badań nad współdecydowaniem i partycypacją – kierownik: prof. dr hab. Jacek Sroka.

 • Rozwój projektu naukowo - dydaktycznego pn. Wszechnica Edukacji Prawnej im. Hugo Kołłątaja;
 • Mobilizowanie i wspieranie zdolności pracowników naukowo-dydaktycznych IPAiE do aktywności i współdziałania w środowisku międzynarodowym oraz promowanie postaw aktywnych i innowacyjnych, m.in. poprzez szkolenia, w tym dotyczące możliwości i form współpracy międzynarodowej, różnorodnych form innowacyjności dydaktycznej, emisji głosu, itd.;
 • Położenie nacisku na zwiększenie aktywności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych IPAiE, odzwierciedlonej liczbą i jakością publikacji (w szczególności odpowiadającej nowym zasadom i kryteriom ewaluacji działalności naukowej) oraz ich znaczeniem w obiegu naukowym i społecznym;
 • Organizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, angażujących całą społeczność Instytutu, w tym studentów, uwzględniających partycypację (w tym w kosztach) partnerów zewnętrznych (administracja, biznes, organizacje pozarządowe), których wyniki mają wpływ na otoczenie (społeczeństwo i gospodarkę);
 • Wspieranie udziału pracowników naukowych IPAiE w uznanych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych;
 • Wzmocnienie potencjału naukowego Instytutu, m.in. poprzez wspieranie awansów naukowych zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych, oraz nawiązywanie współpracy z specjalistami, w tym praktykami, których dorobek naukowy i/lub praktyka zawodowa jest związana z prowadzonymi w Instytucie kierunkami studiów;
 • Rozwój czasopism naukowych wydawanych wIPAiE; zaangażowanie studentów w ich działalność organizacyjną i wydawniczą; wykorzystanie czasopism do upowszechniania i promocji wyników badań pracowników Instytutu; zaproszenie do współpracy innych czasopism naukowych oraz ośrodków naukowo - badawczych krajowych i zagranicznych; poszerzenie dostępności rezultatów badawczych dzięki prowadzeniu publikacji on-line;
 • Dążenie do uzyskania pozytywnych ocen przy okazji wizytacji prowadzonych w Instytucie kierunków studiów; podjęcie działań mających wpływ na uzyskanie przez dyscypliny naukowe, reprezentowane w IPAiE, podlegające ewaluacji wysokiej kategorii naukowej;
 • Udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i materialnego studentom angażującym się w działalność naukową Instytutu;
 • Wspieranie działalności naukowej młodych naukowców, w tym doktorantów;
 • Położenie nacisku na wzrost mobilności naukowej pracowników IPAiE poprzez ich udział w stażach, stypendiach i kwerendach krajowych i zagranicznych;
 • Podejmowanie starań, przede wszystkim w roku akademickim 2019/2020, zmierzających do uzyskania w perspektywie 2-3 lat uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora z nauk prawnych.

 • Doskonalenie planów i programów studiów, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki, w tym nowych technologii (przede wszystkim zwiększenie ilości kursów realizowanych drogą e-learningową), przemian społeczno-politycznych, wymagań rynku pracy (praktyczny kontekst studiowania), norm jakości kształcenia, partycypacji interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, wyników badań studentów w zakresie poziomu satysfakcji z jakości kształcenia; stałe dostosowywanie treści programowych na wszystkich kierunkach i poziomach studiów, w tym studiów podyplomowych, do obwiązujących przepisów oraz aktualnych potrzeb;
 • Dbałość o atrakcyjną ofertę edukacyjną poprzez zapewnienie studentom dostępu do interesujących specjalności i kursów fakultatywnych, oraz bogatej oferty studiów podyplomowych, pozwalających na uzyskanie praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy;
 • Rozwój bazy bibliotecznej, w szczególności specjalistycznej, aktualnej oferty zbiorów bibliograficznych na potrzeby pracowników i studentów; podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zainteresowania i wykorzystania przez studentów IPAiE posiadanych zbiorów bibliotecznych;
 • Promowanie kultury jakości dla prawidłowego funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi opartych na nowoczesnych technologiach (np. wykorzystanie Ankiety oceny procesu i warunków studiowania w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, służącej badaniom opinii studentów wszystkich kierunków prowadzonych w Instytucie), dokonywanie przez pracowników Instytutu, jak również przez inne osoby prowadzące zajęcia bieżącej ewaluacji efektów uczenia się (Raport z weryfikacji efektów uczenia się), czuwanie nad prawidłowym przebiegiem seminariów dyplomowych, procesu dyplomowania oraz jakością przygotowywanych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
 • Unowocześnianie procesu dydaktycznego o interaktywne formy angażujące studentów w proces nauczania, rozwijające potencjał intelektualny studentów oraz uczący ich samodzielnej pracy (tutoring akademicki w szczególności na rzecz studentów z potencjałem badawczym), jak również wprowadzenie i rozwijanie procesu dydaktycznego w systemie e-learningu; organizacja określonych form zdobycia dodatkowych kompetencji przez kadrę akademicką w zakresie stosowania nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych oraz studentów wymagających dodatkowego wsparcia;
 • Wyodrębnienie i wspieranie grupy pracowników o najwyższych predyspozycjach dydaktycznych (w oparciu o ankiety studenckie).
 • Wzbogacanie oferty dydaktycznej adresowanej do studentów o dodatkowe warsztaty, szkolenia czy seminaria, w tym, zapewnienie większej ilości kursów prowadzonych w języku obcym, kursów prowadzonych w formach praktycznych, jak również kursów prowadzonych na platformie ogólnouczelnianej;
 • Zapraszanie studentów do udziału w działalności naukowej i organizacyjnej IPAiE;
 • Wykorzystanie w procesie dydaktycznym uznanych reprezentantów praktyki zawodowej (wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, organów ochrony prawnej, fundacji i stowarzyszeń, sektora biznesu) oraz tzw. visiting professors;
 • Utworzenie językowych szkół prawa;
 • Zapewnienie studentom dostępu do wiedzy teoretycznej połączonej z praktyką zawodową poprzez dalsze rozwijanie działalności Studenckiej Poradni Prawnej, zawieranie porozumień z podmiotami, w których możliwe będzie odbywanie praktyki zawodowej, czy zatrudnianie i angażowanie w proces dydaktyczny w innych formach specjalistów praktyków;
 • Wspieranie i podnoszenie poziomu aktywności studenckich kół naukowych;
 • Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zainteresowania wśród studentów IPAiE wymianą studencką, w szczególności wymianą międzynarodową;
 • Promowanie najlepszych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), jak również publikacji przygotowywanych przez studentów (np. artykułów) poprzez zgłaszanie ich do konkursów organizowanych w skali Instytutu, czy Uczelni, jak też konkursów krajowych i zagranicznych;
 • Efektywne pełnienie funkcji opiekuna roku, koła naukowego oraz innych form aktywności środowiska studenckiego;
 • Rozwijanie odpłatnych form kształcenia poprzez aktualizację oferty studiów podyplomowych, jak również studiów w formie niestacjonarnej na kierunkach Prawo, Administracja i Ekonomia społeczna, uwzględniającej zarówno indywidualne jak i społeczne aspiracje i oczekiwania, czy potrzeby rynku pracy;
 • Wspieranie oraz zacieśnianie współpracy z Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi w zakresie rozwoju procesu dydaktycznego (w tym konsultacje działań podejmowanych na rzecz rozwoju działalności dydaktycznej, np. zwrócenie się o opinię w sprawie projektów nowelizacji Regulaminów praktyk zawodowych), jak również inicjatyw naukowych, kulturalnych, prawnych i społecznych studentów (np. wsparcie przy wydawaniu gazetki studenckiej ,,Sprężynka”);
 • Stworzenie oferty dydaktycznej dla studentów z zagranicy m.in. poprzez realizację przedsięwzięcia pn. Polsko - Ukraińskie Studium Prawne;
 • Doskonalenie studenckich praktyk zawodowych, zarówno we współpracy z dotychczasowymi interesariuszami zewnętrznymi, jak również poprzez pozyskanie nowych miejsc odbywania praktyk; podejmowanie starań na rzecz stworzenia płatnych praktyk zawodowych dla uzdolnionych studentów;
 • Organizowanie kursów dla absolwentów kierunku Prawo, przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze;
 • Podejmowanie działań na rzecz utrzymywania stałej więzi z absolwentami kierunków studiów prowadzonych w IPAiE poprzez współpracę z odpowiedniki komórkami organizacyjnymi Uczelni (np. Biuro Karier), jak również samodzielne przedsięwzięcia realizowane na płaszczyźnie Instytutu, w tym mające formę zinstytucjonalizowaną (np. utworzenie stowarzyszenia przyjaciół i absolwentów Instytutu).

 • Dostosowanie obsługi administracyjnej do aktualnych potrzeb Instytutu oraz nowej struktury Uczelni;
 • Podejmowanie działalności eksperckiej na rzecz Uczelni (wsparcie merytoryczne dla władz Uczelni w rozwiązywaniu problemów/zagadnień z zakresu prawa, administracji, ekonomi, zarządzania publicznego ze strony kompetentnych pracowników Instytutu);
 • Rozwój usług i zasobów, w szczególności prawniczych baz danych, dostępnych dla pracowników i studentów IPAiE;
 • Promocja potencjału naukowego i dydaktycznego Instytutu poprzez współpracę ze środowiskiem zewnętrznym (biznesem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi), absolwentami IPAiE, mediami, wykorzystanie mediów społecznościowych, udział w targach edukacyjnych, organizację wydarzeń promujących działalność dydaktyczną i naukową IPAiE w ramach Festiwali Nauki i Sztuki, Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego, organizacji szkoły letniej, i innych tego rodzaju przedsięwzięć;
 • Dbałość o przejrzystość i układ strony internetowej IPAiE, o atrakcyjność i aktualność znajdujących się na niej treści;
 • Promocja inicjatyw IPAiE (w tym studia podyplomowe, koła studenckie, itp.) poprzez media społecznościowe;
 • Rozwój infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i odbywania konsultacji (przystosowanej także dla osób niepełnosprawnych), w szczególności zwiększenie pozostających do dyspozycji IPAiE sal dydaktycznych, wyposażenie sal dydaktycznych w odpowiedni sprzęt multimedialny, utworzenie czytelni dla studentów prawa;
 • Rozwój istniejącej struktury organizacyjnej IPAiE, zmierzający do wyłonienia klasycznych katedr, tradycyjnych na kierunkach prawniczych, w szczególności takich jak: katedra prawa cywilnego, czy katedra prawa karnego.

 • Rozwój współpracy z mediami;
 • Rozwój współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświaty, m.in. poprzez opracowanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej szkół, jak również innowacyjnych narzędzi dydaktycznych na potrzeby nauczania w szkołach; organizowanie warsztatów edukacyjnych, konkursów (m.in. konkursu ,,Co chciałbyś zmienić w Polsce’’) oraz innych wydarzeń adresowanych do uczniów, zawieranie tzw. umów patronackich ze szkołami, których uczniowie są zainteresowani studiowaniem w IPAiE;
 • Rozwój współpracy z samorządem terytorialnym;
 • Organizacja tzw. otwartych wykładów, skierowanych nie tylko do członków społeczności uniwersyteckiej, ale również do każdego zainteresowanego tematyką wykładu;
 • Realizacja projektu Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, w ramach którego prowadzone będą zajęcia dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r., i obejmuje cztery semestralne edycje (cykle zajęć). Zajęcia mają na celu pobudzać przedsiębiorczość, kreatywność i inicjatywność młodzieży, inspirować do twórczego myślenia, wzmacniać poczucie społecznej odpowiedzialności, propagować kulturę innowacyjności, a także umożliwiać zapoznanie młodych ludzi ze środowiskiem Uniwersytetu;
 • Organizacja szkoły letniej. Celem projektu jest wyłowienie spośród licealistów z całej Polski utalentowanej młodzieży – i zachęcenie jej do dalszego rozwoju zdolności i talentów. Inspiracją do tego będzie udział w kampusach naukowych, prowadzonych przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego, spotkania z ludźmi nauki, kultury i sztuki oraz niezwykła atmosfera Krakowa, którą będą mogli poczuć uczestnicy projektu podczas wizyt w muzeach, teatrach czy galeriach sztuki. Projekt jest skierowany do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn są zagrożeni wykluczeniem społecznym, które powoduje ryzyko iż ponadprzeciętny potencjał ucznia nie zostanie wykorzystany.
 • Organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami organów ochrony prawa, instytucji państwowych oraz samorządowych, przy udziale mieszkańców Krakowa i okolic;
 • Rozwój stałej współpracy z przedstawicielami organów ochrony prawa, instytucji państwowych i samorządowych, jak również sektora gospodarki (przedsiębiorcami i menedżerami) i organizacji sektora trzeciego przy kształtowaniu oferty dydaktycznej, treści programów i planów studiów, organizacji procesu dydaktycznego, organizacji praktyk zawodowych, prowadzeniu i popularyzacji wyników badań naukowych;
 • Udział pracowników naukowych IPAiE w publicznych debatach oraz upowszechnianie przez nich wiedzy eksperckiej w kontaktach z mediami, organami ochrony prawa, instytucji państwowych i samorządowych, jak również gospodarki i organizacji trzeciego sektora, np. przy okazji wyborów, istotnych spraw i wydarzeń naukowych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych i społecznych;
 • Promocja badań i kształcenia z zakresu prawa, administracji i ekonomii społecznej wśród potencjalnych pracodawców absolwentów IPAiE;
 • Rozwój aktywności i wsparcie potencjału naukowego Studenckiej Poradni Prawnej, jak i innych form działalności społecznie użytecznej, w szczególności nieodpłatnej pomocy prawnej i administracyjnej świadczonej na rzecz niezamożnych mieszkańców Krakowa i okolic; popularyzacja usług świadczonych przez poradnię prawną wśród mieszkańców regionu;
 • Aktywizowanie studentów do podejmowania działalności społecznej, w tym w formie wolontariatu.

 • Rozwój stałej współpracy z przedstawicielami gospodarki przy kształtowaniu oferty dydaktycznej, treści programów i planów studiów, organizacji procesu dydaktycznego, organizacji praktyk zawodowych, prowadzeniu i popularyzacji wyników badań naukowych, np. w związku z uruchomieniem od 1 października 2019 r. studiów dualnych na kierunku Ekonomia społeczna;
 • Promowanie wśród przedstawicieli gospodarki nowego spojrzenia na gospodarkę, w tym komplementarnych form prowadzenia działalności gospodarczej, które nastawione są dodatkowo na realizację celów społecznych, w tym niwelację nierówności społecznych i ekonomicznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych;
 • Promowanie wśród przedstawicieli gospodarki koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, zakładającej uwzględnianie przez przedsiębiorców interesów społecznych i konieczności ochrony środowiska, a także potrzeb współpracy z różnymi grupami interesariuszy;
 • Czynny udział i współorganizacja w cyklicznych wydarzeniach pn. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości;
 • Organizacja prac projektowych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w wyniku których powstaną materiały opisujące skuteczność działania poszczególnych podmiotów, w oparciu o które zostaną zaproponowane innowacyjne rozwiązania. Wykonane przez studentów pod nadzorem dydaktyka analizy będą przekazywane badanym podmiotom;
 • Współpraca z przedstawicielami gospodarki w zakresie finansowania dydaktyki i prowadzenia badań naukowych.

Podsumowanie

Założenia koncepcji rozwoju IPAiE zostały opracowane m.in. w oparciu o analizę dotychczasowych działań podejmowanych od samego początku istnienia Instytutu, czy sprawozdań z działalności Instytutu jak i samych katedr, funkcjonujących dotychczas w jego strukturze. Już na tej podstawie należy stwierdzić, iż rozwój IPAiE stanowi pewien złożony proces - którego powodzenie z jednej strony, uzależnione od wielu różnorodnych czynników, a z drugiej strony - od zaangażowania całej społeczności Instytutu – pracowników naukowo – dydaktycznych, administracyjnych i studentów. Konstruując treść koncepcji wzięto również pod uwagę nowe rozwiązania organizacyjne wynikające z uchwalonych w roku akademickim 2018/2019 regulacji Uczelni, takich jak choćby Statut UP czy Regulamin Studiów organizacyjny.

Ostateczny kształt postanowień koncepcji rozwoju Instytutu będzie zależał jednak od definitywnych zmian w zakresie organizacji oraz związanym z tym podziałem zadań i kompetencji w nowej strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, które będą wprowadzane w najbliższym roku akademickim w związku z dostosowaniem Uczelni do postanowień nowego Statutu.

Powyższa ,,Koncepcja’’ podlega corocznej ewaluacji. Jest dokumentem ,,żywym’’, jej treść i forma ulega zmianom wraz przemianami, które towarzyszą naszej akademickiej rzeczywistości. Jej ostateczny kształt jest wynikiem projektów dyrekcji IPAiE, wniosków członków Rady Instytutu, uwag zgłaszanych przez pracowników, studentów oraz interesariuszy.