dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP

Doktor habilitowany nauk prawnych, Profesor UP
Kierownik Katedry Prawa Antydyskryminacyjnego

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych (na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 26 września 2018 r. ); stopień ten nadano mi na podstawie pracy "Koncepcje płci a prawo administracyjne", Warszawa 2015.

Stopień doktora nauk prawnych, specjalność: postępowanie administracyjne, prawo administracyjne uzyskałem na podstawie Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 15 marca 2005 r. Tytuł pracy doktorskiej to: Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego (wyd. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2006) – praca doktorska napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Matana, recenzentami byli: prof. dr hab. Cz. Martysz oraz prof. dr hab. J.P. Tarno.

Prowadziłem wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jestem autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. "Europejskie prawo administracyjne", "Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego").
Jestem wieloletnim praktykiem, (m.in. orzekanie jako członek pozaetatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie), a obecnie pracuję jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Jestem członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Katowicach oraz innych organizacji (m.in. Fontes).

Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawa człowieka, działalność ombudsmanów w Polsce i na świecie, wpływ koncepcji płci społeczno – kulturowej na prawo, prawo administracyjne a bezpieczeństwo.

Zajęcia: m.in. prawo administracyjne, administracyjnoprawny status jednostki, systemy ochrony praw człowieka, podstawy prawa.

Przykłady publikacji z ostatnich lat


• „Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja”, wydanie II rozszerzone i uaktualnione, Sosnowiec 2016, s. 261.
• „Koncepcje płci a prawo administracyjne”, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, s. 269.
• „Europejskie prawo administracyjne”, Wolters Kluwer Polska, Oficyna, Warszawa 2009 (recenzent: prof. dr hab. Andrzej Matan).
• „Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja”, Sosnowiec 2011, s. 216 (recenzent: prof. dr hab. Lidia Zacharko).
• Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Wykładnia przepisów nowelizujących w świetle regulacji europejskich, Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012, Biuletyn RPO-Materiały nr 77, (Współautorzy S. Tkacz, A. Wentkowska), s. 213.
• „Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz”, Współautorzy A. Bielska-Brodziak (red.), J. Gęsiak, A. Matan S. Tkacz, Z. Tobor, A. Wentkowska, A. Wołowiec), Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 471.
• „Prawo nieruchomości”, wydanie drugie zmienione, Współautorzy J. Kopyra, G. Krawiec, B. Bacia, Poltext Warszawa 2012, s. 224.


• Family mainstreaming a gender mainstreaming – wybrane problemy prawne, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2017.
• Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych, cz. II, Współautorzy A. Gawlik, A. Bielska-Brodziak, „Prawo i Medycyna”, 3/2016 (64 vol. 18).
• Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne a dobro rodziny - kilka uwag na tle stosowania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, „Roczniki Administracji i Prawa”, Sosnowiec 2016, tom I.
• Bezpieczeństwo kulturowe a prawo administracyjne – wybrane problemy; w: T. Miłkowski (red.), Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Tom IV, Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki, Sosnowiec 2016.