dr Elżbieta Maj

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Antydyskryminacyjnego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo administracyjne uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Status osoby niepełnosprawnej w prawie administracyjnym (UWM). Ze szkolnictwem wyższym związana od 2008 roku, pracując w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a od 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, jako adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii. Współpracuje także ze Szkołą Policji w Katowicach, gdzie prowadzi kursy specjalistyczne. Wieloletni urzędnik w strukturach administracji publicznej (państwowe uprawnienia I i II stopnia w zakresie kancelistyki i archiwistyki). Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa śląskiego (2018-2023).

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

  • Członek Rady Szkoły Doktorskiej UP,
  • Członek Zespołu rektorskiego ds. Nauki i Szkół Doktorskich UP,
  • Członek Zespołu rektorskiego ds. opracowania procedur awansowych UP,
  • Członek Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania UP,
  • Kierownik Zespołu naukowo-badawczego „Badania prawe nad dzieckiem i rodziną”,
  • Dyrektor „Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną” UP.

Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo socjalne, prawna ochrona dziecka, osób niepełnosprawnych, osób w podeszłych wieku, historia administracji, polityka społeczna.

Zajęcia: prawo administracyjne ogólne i materialne, postępowanie administracyjne, prawo socjalne, prawna ochrona dziecka i rodziny.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Maj E.,Ochrona praw człowieka niepełnosprawnego przed wykluczeniem społecznym w ujęciu historyczno-prawnym i współczesnym, Bielsko-Biała 2017.
- Maj E., Postępowanie administracyjne, a postępowanie podatkowe. Studium porównawcze, Bielsko-Biała 2013.
- Maj E., Omne datum optimum. Złota bulla zakonu templariuszy (1139). Szlakiem Krucjat., Zabrze-Tarnowskie Góry 2017.
- Maj E., (red.) System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, Bielsko-Biała 2015,
- Maj E., (red.) Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, Bielsko-Biała 2016.

- Maj E., Pozorność konstytucyjnej wolności prasy w Galicji doby autonomicznej. Studium źródłowe, [w:] „Rocznik Historii Prasy Polskiej” T. XXII (2019) Z. 4 (56), Kraków 2019.
- Maj E., Geneza i ewolucja postępowania administracyjnego w Polsce. W stulecie obowiązywania procedury, [w:] Z profesorem Stanisławem Grodziskim przez wieki dziejów prawa, ustroju, wojskowości i historii lokalnej, „Pszczyńskie Epizody Historyczne”, tom XII, M. Małecki (red.), Pszczyna 2019.
- Maj E., Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników krajowych w Galicji w okresie autonomicznym, [w:] Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1, Právo v běhu času : sborník příspěvků z mezinárodnní konference, (red.) Vilém Knoll (red.), Plzeň 2018.
- Maj E., Tajemnica w postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawno-Ekonomiczny lipiec–sierpień–wrzesień Nr 44/1 (3/2018), Stalowa Wola 2018.
- Maj E., Rola mediów w procesowej instytucji skarg i wniosków jako formie kontroli społecznej, „Media i Społeczeństwo” 2018, nr 8, Bielsko-Biała 2018.
- Maj E., Społeczeństwo obywatelskie areną dialogu społecznego, [w:] Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego miast. Miasto dla młodych. Młodzi dla miasta, J. Wróblewska-Jachna, (red.) P. Dzierza, Bielsko-Biała 2017.
- Maj E., A. I. Francuz, Administracyjnoprawny system świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce, Pravničij visnik Universitetu "KROK". - 2017, Vip. 27, Kijów 2017.
- Maj E., Bezpieczeństwo społeczne jako element bezpieczeństwa narodowego i korelat praw człowieka. Przypadek Polski [w:] SPOŁECZEŃSTWA NA ROZDROŻACH Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku, (red.) P. Bałdys, K. Piątek, Bielsko-Biała 2017.
- Maj E., Godność osoby ludzkiej jako przedmiot ochrony socjalnej, [w:] Księga Jubileuszowa Człowiek-Prawo-Państwo dedykowana Profesorowi Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Warszawa 2017.
- Maj E., Pomoc społeczna jako element polityki społecznej państwa, [w:] Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, (red.) E.A. Maj, Bielsko-Biała 2016.
- Maj E., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polsko-czeskie doświadczenia w zakresie pomocy społecznej”/„Polsko-české zkušenosti v oblasti sociální péče“ [w:] Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, (red.) E.A. Maj, Bielsko-Biała 2016.
- Maj E., Istota zabezpieczenia społecznego w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 1, 2015 , Bielsko-Biała.
- Maj E., Prawo dzieci niepełnosprawnych [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), (red.) S. Stadniczeńko, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015.
- Maj E., Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych, [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień, (red.) S. Stadniczeńko (red.), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015.
- Maj E., Subsydiarność systemu pomocy społecznej jako wyraz partycypacji prawnej, ekonomicznej i społecznej, [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, (red.) P. Zamelski, Opole 2015.
- Maj E., Wstęp, [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Geneza i pomocniczość pomocy społecznej, [w:] System pomocy społecznej w Polsce.
Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E.Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Dogmatyczno-prawna analiza systemu pomocy społecznej sensu stricte [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Dogmatyczno-prawna analiza wybranych podsystemów pomocy społecznej – pomocy społecznej sensu lago cz. 1 [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., De lege lata i de lege ferenda systemu pomocy społecznej w Polsce [w:] System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, (red.) E. Maj, Bielsko-Biała 2015.
- Maj E., Godność człowieka. Ujęcie prawno-filozoficzne, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 4, 2014, Bielsko-Biała.
- Maj E., Prawna ochrona osób starszych w kontekście niepełnosprawności [w:] A. Wilk, M. Gołokwin-Hudała, Prawne aspekty starości, Warszawa 2014.
- Maj E., Administracyjnoprawna ochrona dziecka poczętego, [w:] Status prawny i ochrona prawna dziecka poczętego, (red.) L. Tyszkiewicz, Bielsko-Biała 2014.
- Maj E., Osoby niepełnosprawne w Polsce – wykluczone, równe czy uprzywilejowane?,[w:] Niepełnosprawność niejedno ma imię, (red.) J. Rottermund, K. Czupryna, Bielsko-Biała 2013.
- Maj E., Asystent osoby niepełnosprawnej – aspekt prawny, [w:] Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, "Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce”, Tom 17, (red.) Rottermund J., Fajfer-Kruczek I, Katowice - Kraków 2013.
- Maj E., Sytuacja społeczna oraz prawna ochrona osób starszych, [w:] Zeszyt 3-2012, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań 2012.
- Maj E., Pomoc społeczna na szczeblu samorządowym. Zagrożenia systemu i jego sprzeczności, [w:] Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i walki z korupcją, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2012.
- Maj E., Osoby niepełnosprawne w Polsce w obliczu reformy administracyjnej, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., System orzecznictwa rentowego i pozarentowego w Polsce, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Edukacja dzieci niepełnosprawnych, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Osoba niepełnosprawna na rynku pracy, [w:] Zeszyt 13. Zbiór publikacji naukowych. Część V, (red.) A. Osierda, Bielsko-Biała 2010.
- Maj E., Problematyka niepełnosprawności w wybranych regulacjach prawnych, [w:] Opolskie Studia Administracyjno-Prawne VI/2009, (red.) W. Kaczorowski i S. L. Stadniczeńko, Opole 2009.
- Maj E., Rola instytucji powiatowych w pracy na rzecz rodziny – na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, [w:] Pułapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym, (red.) K. Piątek i A. Barabasz, Bielsko-Biała 2009.