dr Marcin Kępa

Doktor nauk ekonomicznych

Katedra Polityk Publicznych

W 2007 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku administracja (specjalność: administracja europejska) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Przygotowałem i obroniłem wówczas pracę licencjacką pt. Polskie administracyjne postępowanie dowodowe w świetle norm i standardów wybranych krajów Unii Europejskiej, pod kierunkiem dra Michała Matyasika. Jestem także absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskałem tam tytuł magistra, broniąc pracy pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Problematyka prawna, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Błasia. W 2010 roku odbyłem Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2011 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Moją macierzystą katedrą była Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Moim opiekunem naukowym była kierownik katedry, dr hab. prof. UE Bożena Borkowska. W pierwszym okresie studiów doktoranckich, opiekę naukową pełnił nade mną kierownik Katedry Finansów prof. dr. hab. Leszek Patrzałek. W 2015 roku otworzyłem przewód doktorski, a w 2016 roku Rada Wydziału skierowała moją prace doktorską do recenzji. W czerwcu 2017 roku obroniłem pracę doktorką pt. Kontraktowanie w zamówieniach publicznych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. W październiku 2017 roku uzyskałem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Od 2013 roku jestem doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod opieką kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, dra hab., prof. UŚ Rafała Blicharza piszę pracę doktorską pt. Krajowa Izba Odwoławcza. W 2019 r. otworzyłem przewód doktorski.

 

Zainteresowania:

Makro- i mikroekonomia, ekonomia społeczna, nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomiczna analiza prawa, teoria firmy, nauka administracji, prawo administracyjne i gospodarcze.

 

Zajęcia:

Elementy prawa zamówień publicznych, system zamówień publicznych w UE, programowanie rozwoju lokalnego, podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, formy instytucjonalno-prawne przedsiębiorstw społecznych, prawo handlowe i upadłościowe.

Działalność naukowa


1. Kępa M., O właściwości kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie zamówień publicznych [w:] Kocowski T., Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych (Monografia naukowa), Wyd. UZP, Warszawa – Wrocław 2013 r.
2. Kępa M., Kształtowanie się instytucji zamówień publicznych w Polsce: centralne planowanie versus konkurencyjne rynki [w:] Borkowska B. (red.), 25 lat gospodarki rynkowej w Polsce, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 352, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014 r.
3. Kępa M., Partnerstwo publiczno-prywatne a model wyboru partnera prywatnego. Problematyka prawna, Studia Prawnicze KUL, 3 (59), Lublin 2014 r.
4. Tutak A., Kępa M., Polityka państwa względem przedsięwzięć hybrydowych realizowanych w formule PPP [w:] Wolska G, Pancer-Cybulska E. (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 209, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015 r.
5. Kępa M., Nowe mechanizmy dystrybucji środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w świetle teorii kosztów transakcyjnych [w:] Borkowska B. (red.), Instytucje w teorii i praktyce, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 405, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2015 r.
6. Kępa M., Nowe metody rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych w administracji [w:] Zacharko L., Matan A., Gregorczyk D. (red.), Administracja publiczna – aktualne wyzwania, Wyd. AM Polirafia, Katowice 2015 r.
7. Kępa M., Centralny zamawiający na obszarach metropolitalnych [w:] Dolnicki B. (red.), Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich (Monografia naukowa), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r.
8. Kępa M., Publiczno-prawne mechanizmy stymulowania konkurencji w projektach europejskich, Studia Prawnicze KUL, artykuł naukowy po recenzji, przed publikacją.
9. Andruszkiewicz A., Kępa M., Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Dolnicki B. (red.), Silesia społecznie odpowiedzialna (Monografia naukowa), Wyd. Wolters Kluwer, w przygotowaniu.


1. „Kontrola zamówień publicznych”. VI Konferencja naukowa, Wrocław, 17 – 18 czerwca 2013 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Urząd Zamówień Publicznych.
2. „Współczesne Problemy ekonomiczne: państwo a rynek. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Katowice, 20 maj 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.
3. „Od gospodarki centralnie planowanej do zrównoważonego rozwoju”. Kongres Międzynarodowy PES 25, Wrocław, 4 – 5 czerwca 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
4. „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”. Konferencja Młodych Naukowców, Karpacz, 6 – 7 listopada 2014 r. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
5. „Administracja publiczna – aktualne wyzwania”. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kroczyce, 24 – 25 wrzesień 2015 r. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
6. „Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców, Katowice, 21 października 2016 r. Organizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
7. „Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 8 – 9 marzec 2018 r. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
8. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 7 – 8 marzec 2019 r. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
9. „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa Polska i międzynarodowa”. III międzynarodowa konferencja naukowa w ramach współpracy polsko – ukraińskiej, Kraków 30-31 maj 2019 r. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.