dr Marcin Mazgaj

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej

Jestem doktorem nauk prawnych i radcą prawnym. W 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego obroniłem przygotowaną w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego rozprawę doktorską pt. „Współczesny reżim prawny kapitału zakładowego a alternatywne modele struktury majątkowej spółek kapitałowych”. W 2012 r. w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) przebywałem na wyjeździe naukowym na Bucerius Law School w Hamburgu. Od 2016 r. jestem członkiem powołanego przez Ministra Rozwoju Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.

Zainteresowania naukowe: prawo spółek, prawo rynku kapitałowego, umowy w obrocie gospodarczym.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Mazgaj M.,Dematerializacja akcji w spółkach niepublicznych – przyszłe perspektywy”, [w:] Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., (red.) J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016, s. 321 i n.
- Mazgaj M., Interes spółki z udziałem Skarbu Państwa, interes jej wspólników, a interes publiczny, [w:] Interes publiczny a interes prywatny. Kierunki zmian – wzajemne relacje – ochrona prawna, (red.) P. Bieś-Srokosz, Częstochowa 2016, s. 43 i n.
- Mazgaj M., Prawo infrastruktury rynków finansowych oraz nadzór nad rynkami finansowymi na przykładzie kantorów internetowych, [w:] Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, (red.) W. Rogowski, Kraków 2015, s. 339 i n.
- Mazgaj M., Spółki zakładane w systemie teleinformatycznym - dotychczasowa praktyka i dalsze perspektywy, [w:] Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, (red.) J. Mojak, A. Żywicka, Lublin 2015, s. 201 i n.
- Mazgaj M., Wieloszczeblowe połączenia down stream merger, "Przegląd Prawa Handlowego", 2012, nr 5.
- Mazgaj M., Przejęcie dominującej spółki z o.o. przez jej spółkę zależną, "Przegląd Prawa Handlowego", 2011, nr 10.