Geneza Instytutu

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE) został powołany z dniem 1 września 2017 r. w ramach przekształceń organizacyjnych (wyłonił się z dawnego Instytutu Politologii działającego w ramach Wydziału Humanistycznego). Od tego momentu aż do 30 września 2019 r. funkcjonował w ramach ówczesnego Wydziału Politologii. Z dniem 1 października 2019 r. wszedł w życie nowy Statut Uniwersytetu Pedagogicznego, który na nowo ukształtował strukturę Uczelni. W nowej strukturze Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii jest jedną z jednostek badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność w ramach Wydziału Nauk Społecznych.

Od samego początku funkcjonowania Instytutu były podejmowane przedsięwzięcia mające na celu stworzenie najbardziej optymalnych warunków dla jego działalności naukowej i dydaktycznej, jak również dla bieżącej działalności organizacyjnej. Rzutują one nie tylko na jakość działania tej jednostki, ale również na wizerunek całej Uczelni. Należą do nich nie tylko działania usprawniające bieżące funkcjonowanie Instytutu, lecz także projekty, które wzmacniają prestiż Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbiór tej Uczelni przez obecnych jak i przyszłych studentów, gremia naukowe krajowe i zagraniczne, czy przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

Struktura Instytutu

 W Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii katedry związane są z poszczególnymi kierunkami studiów oraz z badaniami realizowanymi w tej jednostce.

Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną w naszym Instytucie. Każdą tworzy zespół profesorów i doktorów, których łączą wspólne tematy badawcze i zbliżone obszary dydaktyczne.

Kierownicy katedr nadzorują pracę swoich podwładnych i odpowiadają za zadania naukowo-dydaktyczne. Mogą także wnioskować o wydzielenie w ramach katedry zakładów, tworzonych przez mniejsze zespoły badawczo-rozwojowe.

Dyrekcja Instytutu

Director of the Institute of Law, Administration and Economics: Professor Andrzej Piasecki

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
kmak_malgorzata-245x245

dr Małgorzata Kmak

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Studenckich
nodzak_a-245x245

dr Agata Nodżak

Z-ca Dyrektora ds. Nauki i Rozwoju