OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia są odpowiedzią na unijną reformę ochrony danych osobowych. Absolwent studiów nabędzie wiedzę na temat konstytucyjnych praw do prywatności i do informacji, i ich realizacji na poziomie ustawowym, a także zostanie zaznajomiony z przeprowadzoną unijną reformą ochrony danych osobowych, a w szczególności z unormowaniami zawartymi w RODO, które wprowadza rozszerzony katalog praw, przysługujących każdej osobie w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. Podczas studiów szczegółowo zostaną przedstawione: praktyczne aspekty stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawne i organizacyjne problemy realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
☑️ Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych
☑️ Unijna reforma ochrony danych osobowych
☑️ Ochrona danych osobowych w ustawodawstwie krajowym
☑️ Instytucjonalna ochrona danych osobowych
☑️ Informacja publiczna
☑️ Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych
☑️ Ochrona wizerunku w administracji publicznej
☑️ Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
☑️ Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
☑️ Szacownie i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
☑️ Kontrole GIODO/PUODO

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Dyplomant posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, a także będzie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie zatrudnionej na takim stanowisku. Słuchacze zostaną przygotowani do: tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji, kontroli GIODO/PUODO, przeprowadzania analizy ryzyka z ochrony danych osobowych.

Kierownik studiów:
Dr Agnieszka Ogrodnik - Kalita
E-mail: agnieszka.ogrodnik-kalita@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji