Paweł Ostachowski

Katedra Ustroju, Samorządu i Zarządzania

Współorganizator bądź pomysłodawca wielu konferencji i seminariów. Prelegent i panelista krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Od 2004 roku związany z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a od 2017 roku z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii. Współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych, środowiskiem prawniczym oraz akademickim.

Zainteresowania naukowe: ewolucja systemu skarbowego i finansowego na ziemiach polskich, zadłużenie sektora publicznego i samorządowego, instrumenty zarządzania długiem publicznym, finanse samorządu terytorialnego, polityki publiczne, bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona powietrza i klimatu, kondycja finansowa sektora publicznego, samorządowego i przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury publicznej o znaczeniu strategicznym.

Prowadzone przedmioty: ustrój administracji rządowej i samorządowej w Polsce, bezpieczeństwo społeczne, polityka społeczna, polityka gospodarcza, lokalne prawo podatkowe, historia ustroju i prawa na ziemiach polskich, ochrona powietrza i klimatu, bezpieczeństwo ekologiczne w zarządzaniu gospodarką lokalną, bezpieczeństwo ekologiczne w przestrzeni lokalnej i regionalnej, zarządzanie długiem publicznym, powiat w systemie administracji publicznej, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, kondycja finansowa przedsiębiorstw, administracja świadcząca, doktryny i modele polityki społecznej, strategie bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie gospodarką lokalną, powszechna historia państwa i prawa.

Działalność naukowa


- Podgórska-Rykała J., Pawlica B., Ostachowski P., Samorząd terytorialny: organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, AT Wydawnictwo, Kraków 2020, 281 s.
- Podgórska-Rykała J., Pawlica B., Ostachowski P., Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych: decentralizacja a recentralizacja, AT Wydawnictwo, Kraków 2019, 190 s.
- Ropski J., Sanetra-Półgrabi S., Ostachowski P., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Na przykładzie województwa małopolskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, 160 s.


- Ostachowski P., Ochrona powietrza i klimatu w wydatkach gmin powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w latach 2013-2017 - studium porównawcze, [w:] Samorząd terytorialny: organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, red. Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski, AT Wydawnictwo, Kraków 2020, s. 195 - 210.
- Ostachowski P., Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu jako przedmiot wydatków samorządowych w gminach powiatu gorlickiego i nowosądeckiego (2010-2017), [w:] Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość: innowacje - środowisko, red. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, s. 371-383.
- Ostachowski P., Gospodarka PRL w okresie stanu wojennego. Próby reform i ich efekty, [w:] Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa. Od historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań, red. Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut, Wydawnictwo ARCANA, Seria: Arkana Historii, Kraków 2019, s. 95-105.
- Ostachowski P., Bezpieczeństwo finansowania oraz wzajemnej współpracy przedsiębiorstw społecznych z władzami lokalnymi na przykładzie regionu łódzkiego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2018, Z. 11, s. 63-70.
- Ostachowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne, a wydatki gmin powiatu krakowskiego, [w:] Bezpieczeństwo ekologiczne, red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 158 - 168.
- Ostachowski P., Debt of Polish local governments and assuming its supplies in the years 2011-2017, Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Vol. 7, No.1, 2019, s. 81-96.
- Ostachowski P., Ochrona powietrza i klimatu jako przedmiot wydatków inwestycyjnych gmin w wybranych powiatach Małopolski zachodniej w latach 2011-2016 - studium porównawcze, Polonia Journal, 2018, nr 8, s. 89-105.
- Ostachowski P., Podatki lokalne jako strumienie finansowania gmin powiatu olkuskiego w latach 2011-2015, Przedsiębiorczość - Edukacja, 2018, Vol. 14, s. 80-92.
- Ostachowski P., Gospodarka ściekowa i ochrona wód jako przedmiot polityki inwestycyjnej gmin w dziedzinie bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie wadowickim i oświęcimskim w latach 2013 – 2017, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa i polityki publicznej, T. III, red., Edyta Sadowska, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju, Kielce 2018.
- Ostachowski P., Sanetra-Półgrabi S., Ochrona powietrza i klimatu jako element bezpieczeństwa ekologicznego i aktywności inwestycyjnej gmin Małopolski północno-zachodniej w latach 2010 - 2016, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 19, z. 2, cz. 3, s. 315 - 328.
- Ostachowski P., Sanetra-Półgrabi S., Regionalne programy wsparcia modernizacji infrastruktury lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2011-2015, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 19, z. 8, cz. 2, s. 101 – 113.
- Ostachowski P., Anarchokapitalizm, a państwo narodowe – utopijna wizja czy realna perspektywa przyszłości, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, Vol.18 (2017), Folia 247, s. 103 -110.
- Ostachowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne w polityce inwestycyjnej gmin powiatu olkuskiego w latach 2011 – 2015, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Na przykładzie województwa małopolskiego, red. Janusz Ropski, Sabina Sanetra – Półgrabi, Paweł Ostachowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 9 - 19.
- Ostachowski P., Debt of Polish sub regional districts (poviats) and costs of it's services in 2011-2015 [w:] IV International IX Interdysciplinary Confernce "Nature - Human - Culture", Book of Abstracts, red. Magdalena Krupska, Michał Apollo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.
- Ostachowski P., Samorząd lokalny jako twórca i partner podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, red. Janina Pach, Dorota Murzyn, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
- Ostachowski P., Sanetra-Półgrabi S., Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w polityce inwestycyjnej gmin Krzeszowice i Zabierzów w latach 2011-2015, Przedsiębiorczość i Zarządzanie" - 2017, T. 17, z. 5 ; cz. 3, s. 277-289.
- Ostachowski P., Sanetra Półgrabi S., Bezpieczeństwo ekologiczne w polityce inwestycyjnej gmin powiatu żywieckiego w latach 2011-2015, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, T. 17, z. 5 ; cz. 3. s. 217-230.
- Ostachowski P., Local taxes as a stream of funding for the communes of the Olkusz district in 2011-2015 [w:] III International VIII Interdysciplinary Confernce "Nature - Human - Culture", Book of Abstracts, red. Magdalena Krupska, Michał Apollo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.
- Ostachowski P., Podatki rolny i leśny jako strumienie finansowania gmin powiatu krakowskiego w latach 2011-2015, [w:] Poszerzamy horyzonty, T.3, red. Piotr Rachwał, Wydawnictwo Mateusz Weiland, Słupsk 2017.
- Ostachowski P., Podatki lokalne jako narzędzia łagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego przez gminy.[w:] Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną. Doświadczenia i wyzwania współczesności, red. Konrad Głębocki, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.


- Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Budżet partycypacyjny na świecie" (Kraków: 21 luty 2020)
- III edycja konferencji naukowej RODO. "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych. Ochrona danych w sektorze publicznym. Rok po RODO. Doświadczenia po wdrożeniu i stosowaniu nowych regulacji prawnych." (Kraków: 17-18 października 2019)
- V International X Interdyscyplinary Conference "Nature - Human - Culture", (Cracov: 13-16 June 2019)
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa” (Kraków: 30-31 maja 2019)
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Negocjacje - Prawo - Demokracja. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych” (Kraków: 11 czerwca 2019)
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym” (Kraków: 17 maja 2019)
- I Konferencja naukowo-praktyczna „Ekonomia społeczna i solidarna - między teorią a rzeczywistością" (Żywiec: 25 września 2018)
- II Seminarium naukowo-praktyczne "Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem" (Żywiec: 22 czerwca 2018)
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Samorządy w systemie bezpieczeństwa" (Kraków: 19 kwietnia 2018)
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stan wojenny w Polsce. Perspektywa prawna, społeczna, ekonomiczna” (Kraków: 16 grudnia 2016)


- V International X Interdyscyplinary Conference "Nature - Human - Culture", Cracov: 13-16 June 2019, (Paper: Air and climate protection as a subject of local government expenditures in communes of olkuski and miechowski poviats 2010 - 2017 - comparative study).
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Negocjacje - Prawo - Demokracja. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych", Kraków: 11 czerwca 2019 roku, (Referat: Powiat samorządowy jako decentralizacyjny kompromis. Dwadzieścia lat doświadczeń).
- The 3-rd International Scientific Conference "Local Government in the Face of Centralization Processes. Polish and International Perspective", Poland: Cracov, 30-31 May 2019 (Paper: Debt of Polish local governments and assuming it's supplies in the years 2011 - 2017).
- International Scientific Conference "Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019", Poland: Cracow, 22 May 2019, (Paper: Air and climate protection as a subject of local government expenditures in communes of gorlice and nowosądecki poviats 2010 - 2017 - comparative study).
- VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź: 19-20 września 2018 roku (Referat: Regionalne programy wsparcia modernizacji infrastruktury lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2011-2015).
- II Ogólnopolskie seminarium naukowo-praktyczne "Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem", Żywiec: 21 czerwca 2018 roku, (Referat: Ochrona powietrza i klimatu jako element bezpieczeństwa ekologicznego i aktywności inwestycyjnej gmin małopolski północno-zachodniej w latach 2010-2016).
- IV International IX Interdyscyplinary Conference "Nature - Human - Culture", Cracov: 14-17 June 2018, (Paper: Debt of Polish sub regional districts and cost of its services on 2011 - 2015).
- International Scientific Conference - "Social entrepreneurship - Innovations - Enviroment", Cracov: 10 May 2018, (Referat: Bezpieczeństwo finansowania oraz wzajemnej współpracy przedsiębiorstw społecznych z władzami lokalnymi na przykładzie regionu łódzkiego).
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Samorządy w systemie bezpieczeństwa. 20 lat budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych", Kraków: 20 kwietnia 2018 roku, (Referat: Kondycja finansowa powiatów i jej znaczenie dla budowania bezpieczeństwa lokalnego w latach 2011 - 2015).
- III international VIII Interdyscyplinary Conference - "Nature-Human-Culture", Cracov: 23 -25 June 2017, (Paper: Local taxes as a stream of funding for the communes of the Olkusz district in 2011-2015).
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Ekonomia społeczna. Miedzy państwem, rynkiem, a obywatelem" - Kraków: 9 maja 2017 roku, (Referat: Samorząd lokalny jako twórca i partner podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie województwa małopolskiego).
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Czas na Utopie. Polska przestrzeń marzycieli", Kraków: 21-22 kwietnia 2017 roku, (Referat: Anarchokapitalizm a państwo narodowe - utopijna wizja czy realna perspektywa przyszłości).
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Młodzi dla Nauki "Część II" - Kraków: 24 luty 2017 roku, (Referat: Podatki rolny i leśny jako strumienie finansowania gmin powiatu krakowskiego w latach 2011-2015).
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Bezpieczeństwo ekologiczne w procesach społeczno-gospodarczych" , Zakopane: 31 maja - 1 czerwca 2016 roku, (Referat: Bezpieczeństwo ekologiczne, a wydatki gmin powiatu krakowskiego w latach 2011-2015).
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Stan wojenny w Polsce. Perspektywa prawna, społeczna, ekonomiczna", Kraków: 7 grudnia 2016 roku, (Referat: Gospodarka PRL w okresie stanu wojennego 1981-1983 - próby reform i ich efekty).
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych; problemy, rozwiązania, rekomendacje", Kraków: 5 listopada 2015 roku, (Referat: Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu podmiotów trzeciego sektora w Małopolsce).
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną", Częstochowa: 8-9 października 2015 roku, (referat: Podatki lokalne jako narzędzia łagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego przez gminy).


- PIERWSZE MIEJSCE w konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017 w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Temat pracy: Kondycja finansowa polskich powiatów na przykładzie powiatu krakowskiego w latach 2011 - 2015).
- TRZECIE MIEJSCE w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013 na Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Temat pracy: Instrumenty zarządzania długiem publicznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2009 - 2013).


- I Edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (2016) - współorganizator etapu okręgowego dla Małopolski
- II Edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (2017) - współorganizator etapu okręgowego dla Małopolski
- III Edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (2018) - współorganizator etapu okręgowego dla Małopolski
- IV Edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (2019) - współorganizator etapu okręgowego dla Małopolski
- Przewodniczący Rady Programowej w "European Foundation of Cooperation and Science"
- Członek Zarządu w "Fundacja Pro Universitatis"
- Współzałożyciel Stowarzyszania "Edukacja Plus"