prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Ustroju, Samorządu i Zarządzania

W 1993 r. obroniłem doktorat na Uniwersytecie Wrocławskiem. W 2003 r. habilitowałem się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 r. Prezydent RP nadał mi tytuł profesora. Moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, administracja publiczna w Polsce i w Europie, demokracja bezpośrednia, przemiany systemowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie publiczne, administracja, marketing i doradztwo polityczne.

Zajęcia: Przemiany ustrojowe i prawne na ziemiach polskich; Administracja publiczna w państwach UE, Komunikacja społeczna, Zróżnicowanie jednostek administracyjnych.

SeminariumProfil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe na kierunku Administracja (stacjonarna i niestacjonarna) ma profil ustrojowy, samorządowy, społeczny, historyczny i polityczny.

Tematyka seminariów wraz z przykładowymi tytułami prac:
Administracja regionalna oraz lokalna w Polsce i w Europie.
Teoria i praktyka funkcjonowania administracji na poziomie gmin, powiatów, województw. Zaplecze społeczne organów władzy. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, wojewodowie – analizy uwarunkowań normatywnych i empirycznych. Marketing terytorialny. Ewolucja ustrojowa władz lokalnych i regionalnych w Europie.

Przykładowy tytuł pracy: Zasada dostępu do informacji publicznej w pracy administracji gminy X.

Zarządzanie i partnerstwo.
Zarządzanie publiczne w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach. Uwarunkowania społeczne w działalności publicznej. Aktywność na rzecz równości i polityka płci. Zrównoważony rozwój oraz problematyka ekologiczna.

Przykładowy temat: Zmiany w sytuacji kobiet na rynku pracy w powiecie X.

Prawo wyborcze i marketing polityczny.
Analiza ordynacji wyborczej do sejmu, senatu, urzędu prezydenta i organów samorządu terytorialnego. Referenda i inne formy demokracji bezpośredniej. Specyfika polskich kampanii wyborczych – prawo i praktyka. Wizerunek osób publicznych. Public relations instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Przykładowy temat pracy: Wpływ zmian prawnych na kampanię wyborczą i wynik głosowania.

Media i komunikacja społeczna.
Przemiany na polskim rynku mediów na przełomie XX i XXI w. Monografie czasopism lokalnych. Administracja publiczna a media. Komunikacja społeczna w dobie rewolucji teleinformatycznej. Wybrane zagadnienia funkcjonowania telewizji, radia, prasy, Internetu.

Przykładowy temat: Granice krytyki prasowej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych.

Historia najnowsza oraz dzieje współczesne Polski.
Przemiany polskiego systemu politycznego po II wojnie światowej. Kryzysy społeczne i polityczne w latach 1956-1980. Opozycja w PRL. Stan wojenny – Polska lat osiemdziesiątych. Przemiany prawne po 1989 r. Instytucji państwa prawa.

Przykładowy temat: Kontekst prawny normalizacji politycznej w latach 1983-1987.

Bezpieczeństwo i modernizacja.
Przeciwdziałanie zagrożeniom w skali krajowej i lokalnej. Funkcjonowanie struktur ds. bezpieczeństwa publicznego. Katastrofy i kataklizmy – studium przypadku. Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce w XXI w. Innowacje w zarządzaniu publicznym. Wykorzystanie środków unijnych. Promocja Polski i polskich wspólnot.

Przykładowy temat: Modernizacja administracji lokalnej w kontekście informatyzacji.

Przykłady publikacji z ostatnich lat


• ,,Polska 1945-2015. Historia polityczna’’, Współautor Ryszard Michalak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 428.
• ,,Lider społeczny w XXI wieku’’ - praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
• ,,Wybory w Polsce 1989-2011’’, Wydawnictwo Arcana, seria: Arkana historii, Kraków 2012, s. 376.
• ,,Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich’’ - praca zbiorowa Wydawnictwo: ,,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica’’, Kraków 2010, s. 250.
• ,,Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne’’ Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw 2009 s. 418.


• Polish local government : political science synthesis; w: ,,Public economics and policy studies’’ / [Anwar Shah] [Shang] : [Gonggong Jingji Yu Zhengce Yanjiu], 2016, s. 35-50. Tekst w języku chińskim.
• Administracja lokalna wobec demokracji bezpośredniej: oceny, komentarze, rekomendacje, w: M. Adamczyk, W. Olszewski (red), Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności - perspektywa interdyscyplinarna, Polkowice 2016, s. 181-194.
• Nieskuteczne referendum – 2015 rok, Rocznik Politologiczny ,,Homo Politicus’’ , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi vo.11/2016 s. 45-56.
• Monografie lokalne czekają na dekomunizację, Dwumiesięcznik ,,Arcana’’ 2016, nr 1-2, s. 159-165.
• Bezpieczeństwo w systemie nauki i edukacji. Moda czy sukces?, w: J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill (red.), Współczesne wzywania nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa 2016, s. 25-38.
• Demokracja lokalna w państwach Europy, red. Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska, Dom Wydawniczy ,,Elipsa’’, Warszawa 2014, 370 ss., recenzja, ,,Państwo i Społeczeństwo’’, Rzeszów 2016, nr 1 (14), s. 142-146.
• Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i modernizacji, w: ,,Rocznik Administracji Publicznej’’, Kraków 2016, nr 2, s. 411-428.