PRAWO MEDYCZNE Z ZASADAMI DEONTOLOGII I BIOETYKI ZAWODÓW MEDYCZNYCH
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia dotyczą problematyki z zakresu prawa medycznego z uwzględnieniem w dużym stopniu zagadnień bioetycznych. W trakcie studiów student poznaje m.in.: system organizacyjny ochrony zdrowia, kwestie finansowania systemu ochrony zdrowia; prawny i etyczny wymiar transplantologii, badań klinicznych oraz inżynierii genetycznej, eutanazji i stanów terminalnych; zasady deontologii medycznej, bioetyki; zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ochrony danych medycznych i sposoby prawidłowego administrowania tymi danymi; zasady zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

W planie studiów, m.in.:
☑️ Administracja publiczna ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
☑️ Podstawy zarządzania i marketingu w działalności leczniczej
☑️ Organizacja i finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
☑️ Prawo zamówień publicznych w ochronie zdrowia
☑️ Akredytacja i standaryzacja w ochronie zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
☑️ Podstawy prawne systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Unii Europejskiej
☑️ Podstawy prawa farmaceutycznego
☑️ Prawna problematyka ochrony zdrowia psychicznego
☑️ Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i administrowania danymi medycznymi
☑️ Świadczenia zdrowotne w Polsce i Unii Europejskiej
☑️ Wprowadzenie do etyki
☑️ Status prawny zawodów medycznych
☑️ Etyka zawodów medycznych - tajemnica zawodowa, klauzula sumienia.
☑️ Odpowiedzialność podmiotów medycznych i osób wykonujących zawody medyczne
☑️ Pozasądowe systemy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
☑️ Prawa i obowiązki pacjenta
☑️ Prawne i etyczne aspekty przerywania ciąży, eutanazji i stanów terminalnych - warsztaty
☑️ Prawne i etyczne aspekty transplantologii, inżynierii genetycznej, wspomaganego macierzyństwa i zmiany płci.
☑️ Prawne i etyczne aspekty biotechnologii, badań klinicznych, przeprowadzania eksperymentów medycznych - warsztaty.

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach administracji systemu ochrony zdrowia, w tym na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, oraz w innych instytucjach i organizacjach, których działalność jest związana z problematyką ochrony zdrowia, jak np. firmy ubezpieczeniowe, związki zawodowe zawodów medycznych czy samorządy zawodów medycznych. Osobom o wykształceniu prawniczym studia pozwolą na specjalizację w dziedzinie prawa medycznego, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli na świadczenie na wysokim poziomie usług prawniczych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Agata Nodżak
E-mail: agata.nodzak@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

 

Więcej informacji