PRAWO W KIEROWANIU SZKOŁĄ I PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Studia kierowane są do dyrektorów szkół oraz osób kierujących placówkami oświatowymi. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej oraz nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem awansu zawodowego. Studia dostarczają słuchaczom wiedzę z zakresu prawa oświatowego w polskich realiach społeczno - politycznych, przydatną zawodowo, uwzględniającą aspekty zmieniającego się prawa oraz adekwatną do aktualnych problemów edukacyjnych.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (wszystkich kierunków).

W planie studiów m.in.:
☑️ Podstawy prawoznawstwa
☑️ Polityka edukacyjna w Polsce i Unii Europejskiej
☑️ Prawo oświatowe
☑️ Finanse publiczne i zarządzanie finansami w oświacie
☑️ Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji
☑️ Elementy prawa rodzinnego
☑️ Strategia rozwoju placówki oświatowej
☑️ Placówka oświatowa a samorząd terytorialny
☑️ Szkoły i placówki niepubliczne
☑️ Etyka zawodu dyrektorów i managerów
☑️ Prawo pracy. Karta nauczyciela
☑️ Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
☑️ Negocjacje i mediacje
☑️ Prawo własności intelektualnej
☑️ Prawo zamówień publicznych
☑️ Informatyczne metody prezentacji i narzędzia dydaktyczne
☑️ System informacji oświatowej
☑️ Unijne programy wspierania oświaty
☑️ Procesy decyzyjne w zarządzaniu placówką oświatową
☑️ Marketing i promocja w oświacie
☑️ Nowoczesne technologie w zarządzaniu oświatą

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent studiów potrafi samodzielnie interpretować i stosować przepisy prawa regulujące prowadzenie szkoły i placówki oświatowej.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Marcin Sala - Szczypiński
E-mail: marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

 

Więcej informacji