dr Krzysztof Sala

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Badań nad Zrównoważonym Rozwojem

W 2000 roku ukończyłem studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2004 roku ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W  2012  roku obroniłem doktorat w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza Polski i państw europejskich, polityka społeczna, polityka ekologiczna i  rozwój zrównoważony, polityka turystyczna,  przedsiębiorczość i przedsiębiorcy w Polsce oraz  zagranicą, zarządzanie małymi i średnimi firmami.

Zajęcia: podstawy ekonomii, organizacja i zarządzanie, polityka ekonomiczna, wprowadzenie do przedsiębiorczości, administrowanie w instytucjach gospodarczych, papiery wartościowe.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Sala K., Postmodernistyczne zachowania konsumentów na rynku turystycznym w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, ss.19.

- Sala K., Ekomuzea jako innowacyjny produkt turystyczny na przykładzie Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, Vol. 33, nr 1, s. 115-124.
- Sala K., Perspektywy wykorzystania energetyki jądrowej w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2017, R.10, nr 1, s. 947-957.
- Sala K., Spalarnie odpadów jako wyraz polityki społecznej na przykładzie Krakowa, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2017, R. 10, nr 1, s. 1034-1043.
- Sala K., Społeczny wymiar budowy wodnych zbiorników zaporowych na przykładzie zbiornika Świnna Poręba, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2017, R. 10, nr 1, s. 997-1004.
- Sala K., Sytuacja energetyczna Polski w zakresie energetyki odnawialnej, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2017, R. 10, nr 1, s. 761-776.
- Sala K., Clusters as a form of cooperation and innovation on the example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2016, Vol. 32, nr 4, s. 89-98.
- Sala K., Franchising jako instrument rozwoju koncernów hotelowych, [w:] Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, (red.) Justyny Żylińskiej, Iwony Przychodzkiej, Moniki Filipowskiej - Tuthill, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016, s. 756-769.
- Sala K., Groundhopping i jego rola na rynku turystycznym, [w:] Rozwój na peryferiach? : determinanty zmian. T. 2, (red.) Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016, s. 95-106.
- Sala K., Hotel consortia as a condition for limiting the transaction costs = Konsorcja hotelarskie jako przesłanka ograniczania kosztów transakcyjnych, Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2016, Vol. 9, iss. 1, s. 33-44.
- Sala K., Innowacyjność jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności w sektorze przemysłowym w Polsce [w:] Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju: kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem. T. 2 (red.) Tomasz Jarocki, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2016, s. 129-144.
- Sala K., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce, Wrocławskie Studia Politologiczne, 2016, nr 21, s. 82-95.
- Sala K., Rozwarstwienie społeczne w Polsce jako wypaczenie ekonomii umiaru [w]: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, (red.)Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 445-462.
- Sala K., Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce, [w:] Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych", (red.) Zbigniew Zioło i Monika Borowiec-Gabryś, Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, s. 64-64.
- Sala K., Wioski tematyczne jako przykład innowacyjności w turystyce wiejskiej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2016, Vol. 30, nr 2, s. 117-126.
- Sala K., Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990-2014 : uwarunkowania i tendencje, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, Vol. 30, nr 3, s. 114-126.