dr Paulina Szyja

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Badań nad Zrównoważonym Rozwojem

2007: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe, magister;
2008: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
studia podyplomowe: Ekonomika i Zarządzanie Firmą
2012: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów,
doktor nauk ekonomicznych,

Certyfikaty:
Księgowy – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Specjalista ds. Rachunkowości – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Członkostwo:
1. Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Krakowie
4. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Krakowie

Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza, ekonomia rozwoju, ekonomia ochrony środowiska, zrównoważony i trwały rozwój, zielona gospodarka, bezpieczeństwo ekologiczne, polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zajęcia: międzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacje i zarządzanie, międzynarodowa ochrona środowiska, bezpieczeństwo ekologiczne, polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, zielona gospodarka.

- IV.2018: Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Pedagogiczny, Erasmus +
- IX/X 2015: The Budapest University of Technology and Economics (BME), The Department of Environmental Economics (w ramach programu Pioneers into Practices).
- 2013: Lifelong Learning Programm ERASMUS: Otto-Suhr-Institute Freie Universität Berlin.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

P. Szyja, The role of the concept of sustainable development and its indicators in a study on the progress of the new UN goals, “Economic and Environmental Studies”, Vol. 18, No 1 (45/2018), 403-426.
P. Szyja, Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 2017, Vol. 31, No 1, s. 108-123.
P. Szyja, The role of resources in shaping economic development – a case study , „Ekonomia i środowisko” (Economics and Environment), nr 1(60), 2017, s. 104-114.
P. Szyja, Zagadnienie ekonomii umiaru w kontekście rozważań terminologicznych i praktycznych, związanych z gospodarką okrężną i zieloną gospodarką, [w:] „Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat G. W. Kołodko”, (red.) J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, PWN, Warszawa 2016, s. 173-186.
P. Szyja, The Role of the State in Creating a Green Economy, “Oeconomia Copernicana”, 2016, z. 7, nr 2, s. 207-222.
P. Szyja, Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr 437,s. 447-463;
P. Szyja, Energy efficiency in the European Union and in Poland, ,,Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2016, t. 1, nr 44, s. 267-277.
P. Szyja, Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, (red.) A. Becla, K. Kociszewski, 2016, nr 453, s. 131-141.
P. Szyja, Gospodarka wodna w Singapurze. „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, 2016, nr 3 (44), s. 93-100.